Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:978 (2007-2008)
Innlevert: 22.04.2008
Sendt: 23.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan justisministeren svare på om denne fordelingsmodellen etterleves eller om politidirektoratet holder tilbake midler som skulle vært tildelt det enkelte politidistrikt?

Begrunnelse

Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene etter en kriteriebasert ressursfordelingsmodell. I den forbindelse så har det vist seg at politidistrikter likevel får tildelt mindre enn det de skal ha ifølge nevnte modell.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bevilgningen som stilles til disposisjon for Politidirektoratet under kap 440 Politi- og lensmannsetaten (post 01 Driftsutgifter) skal dekke utgifter til politidistriktene, særorganene, Politidirektoratets egen drift og utgifter til felles drift og prosjekter for etaten. Videre må Politidirektoratet sette av en felles reserve for etaten, som eventuelt skal nyttes dersom ekstraordinnære situasjoner inntreffer.

Politidirektoratet legger stor vekt på å fordele så stor del av bevilgningene som mulig til politidistriktene og særorganene i starten av året. De tilbakeholdte bevilgninger til felles drift og prosjekter er derfor redusert til et minimum.

Jeg viser forøvrig til redegjørelsen som jeg ga i brev av 25.02.08 ifm med representanten Hornes spørsmål om bevilgninger til Rogaland politidistrikt (skriftlig spørsmål nr 655).

Da kriteriemodellen ble utviklet, viste det seg at det var forskjeller på tildelte ressurser mellom politidistriktene. Man har så langt ikke ønsket å omfordele ressurser fra de distriktene som har mer ressurser enn modellen tilsier. Politidirektoratet har imidlertid brukt økte bevilgninger til politiet til å foreta en utjevning til de politidistriktene som har hatt lavest ressurstilgang. Noen av de ressursmessige forskjellene som var ved etablering av modellen i 2003/2004 er således jevnet ut. Politidirektoratet opplyser at de vil søke å ytterligere utjevne disse forskjellene i årene som kommer. Jeg vil følge denne situasjonen nøye.