Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:979 (2007-2008)
Innlevert: 23.04.2008
Sendt: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
Vil statsråden vurdere å frigi midler til bachelor-utdanningen i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø i påvente av ESAs beslutning?

Begrunnelse

Etter det undertegnede er orientert om har det tidligere vært varslet at ESA skulle komme med en avgjørelse vedr. innsigelser på offentlig finansiert utdanningstilbud innenfor luftfartsfag i januar d.å P.t. foreligger ikke denne.
Universitetet i Tromsø, som er klar til å starte opp bachelor-utdanning i luftfartsfag og har fått godkjent fagplan for dette, ba om å få en tilbakemelding fra departementet innen 1. april slik at utdanningstilbudet ved universitetet kan starte opp til høsten. Gitt at det ikke foreligger noen tilbakemelding, er det stor sannsynlighet for at oppstart av utdanningstilbudet må utsettes. Ved å frigi midler til oppstart i påvente av ESAs endelige avgjørelse kan utdanningstilbudet startes opp høsten 2008 som planlagt.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg legger til grunn at det med "luftfartsfag" her utelukkende menes trafikkflygerutdanning.

Departementet har fått presentert planene Universitetet i Tromsø har for å starte bachelorutdanning i luftfartsfag. Departementet har gjort juridiske vurderinger knyttet til statstøtteregelverket, blant annet på bakgrunn av at EFTAs kontrollorgan ESA har åpnet formell undersøkelse av støtten som ble tildelt trafikkflygerutdanning ved NAC AS i 2005. Departementet har forelagt universitetets planer for ESA. Departementet har ikke mottatt tilbakemeldinger fra ESA i saken. ESA har en funksjon som kontrollorgan, slik at eventuelle vurderinger fra ESA vil være av en mer uformell karakter og ikke i form av en godkjenning.

Universitetet i Tromsø kan formelt sette i gang utdanningen innenfor eksisterende økonomiske rammer, men har satt som forutsetning for å starte utdanningen at de får tilført ekstra midler. Total kostnad vil være om lag 30 millioner kroner årlig når utdanningen er fullt utbygd. Jeg vil kunne komme tilbake til Stortinget om saken i de årlige budsjettprosessene.