Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:981 (2007-2008)
Innlevert: 23.04.2008
Sendt: 24.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er rom for at Skifte Eiendom fortsatt kan leie ut de aktuelle lokalene til Horten kommune og derved akseptere at salg av eiendommen blir utsatt i noen få år, og vil statsråden ta initiativ til at en slik løsning kan komme på plass?

Begrunnelse

Horten kommune har leid lokaler ved Karl Johansvern (KJV) i Horten av Skifte Eiendom. Leieforholdet ble etablert fordi kommunen måtte ha et midlertidig tilholdssted for elever på grunn av renovering av skoler og er nå aktuell for videre leie på grunn av helsefarlige forhold ved skolen i sentrum. Skifte Eiendom har nå varslet at de ikke vil videreføre leieforholdet når leieavtalen går ut 23. juni i år.
Horten kommune er tilbudt å kjøpe den aktuelle eiendoms- og bygningsmassen for takst. Imidlertid er kommunens økonomiske situasjon svært presset. Store ekstrakostnader følger av flere år med for dårlig vedlikehold, og kostnadene med utbedring av skoler i kommunen er dramatisk mye høyere enn budsjettert, og langt høyere enn kommunen med rimelighet kunne forvente.
Å foreta et kjøp av ytterligere bygningsmasse som kommunen ikke har bruk for ut over den perioden elevene må oppholde seg der, vil medføre ytterligere økonomiske belastninger for kommunen. Området er dessuten underlagt vernebestemmelser og vil sannsynligvis være vanskelig omsettelig.
Det kan virke som om Skifte Eiendom bruker den aktuelle og vanskelige situasjonen for Horten kommune til å presse igjennom et salg, fremfor fortsatt utleie.
Utleie vil i denne sammenheng være en fordel for begge parter idet eiendommen har vært vanskelig omsettelig for Skifte Eiendom og det neppe står aktuelle kjøpere i kø. Området og bygningene risikerer derfor å bli stående tomme og forfalle med tilhørende inntektstap for Skifte Eiendom.
Den akutte situasjonen for Horten kommune medfører etter spørrerens oppfatning at offentlige myndigheter for øvrig har et moralsk og samfunsmessig ansvar og at en derfor bør bidra med en konstruktiv løsning, slik at barna kan få et sunt skolemiljø i denne overgangsfasen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som forvalter av statlig eiendom er Forsvarsdepartementet omfattet av instruks for avhending av fast eiendom som tilhører staten, fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997.

Det vises også til fullmakt gitt av Stortinget ved behandlingen av B.- innst. S. nr.7 (2007-2008), jf. St.prp.nr.1 (2007-2008), romertallsvedtak VIII. Det normale er å legge eiendom ut for salg i markedet, men i nevnte romertallsvedtak gis fylkeskommuner og kommuner forkjøpsrett til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser.

Med dette som grunnlag la Skifte Eiendom bygningsmassen på Møringa på Karljohansvern ut for salg til kommunen 14. august 2007, med frist for benyttelse av forkjøpsretten 1. oktober 2007. Kommunen søkte ved brev av 25. september 2007 om utsettelse til 31. desember 2008, begrunnet i behov for tid til å finne en hensiktsmessig etterbruk av området, i tråd med lokalsamfunnets interesser og vedtatt kommunedelplan. En så lang utsettelse ble ikke akseptert av Skifte Eiendom.

Da det på samme tidspunkt ble oppdaget soppskader ved en av skolene i kommunen, ble likevel avhendingsprosessen utsatt. For å søke å imøtekomme behovet for alternative skolelokaler, fikk kommunen leie lokaler i bygningsmassen på Møringa frem til januar 2008. I april 2008 fikk en annen skole akutt behov for alternative lokaler av samme grunn. Avhendingsprosessen ble da ytterligere utsatt, og disse elevene fikk flytte inn på dagen i de samme lokalene som da hadde stått tomme siden januar, med en kortsiktig avtale frem til 1. juli 2008, for å sikre at skoleåret kunne avvikles på en mest mulig normal måte. Kommunen har betalt kun kostnadsdekkende leie for lokalene. Det kan også nevnes at kommunen har fått leie deler av eiendommen til vaskeri og felleskjøkken for et sykehjem, i halvannet år.

Skifte Eiendom har etter Forsvarsdepartementets oppfatning opptrådt på en måte som har gjort det mulig for kommunen å få løst sine behov for skolelokaler på kort varsel, ved å utsette avhendingsprosessen to ganger. Skifte Eiendom har som hovedoppdrag å avhende eiendom som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Inntekter av salg av utrangerte forsvarseiendommer ligger også inne som en forutsetning i de årlige forsvarsbudsjetter.

Forsvarsdepartementet er av Forsvarsbygg orientert om at saken om eventuelt kjøp av de lokalene som kommunen nå leier, etter planen vil bli behandlet i kommunestyremøtet 5. mai 2008. Administrasjonen i kommunen har fremmet innstilling til kommunestyret om kjøp til takst.

På bakgrunn av ovenstående kan ikke Forsvarsdepartementet se at det foreligger grunnlag for å utsette salg av eiendommen i ytterligere noen år.