Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:983 (2007-2008)
Innlevert: 23.04.2008
Sendt: 24.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva er estimert årlige vedlikeholdskostnader for de 3 OPS veiprosjektene i Norge, og hvor store er de samlede årlige inntekter fra bompengeselskapene som er med å finansiere disse prosjektene?

Begrunnelse

Representanter for den rød-grønne regjeringen trekker stadig frem de årlige budsjettmessige bindinger for OPS-prosjektene. Det vi aldri hører om er hvilke vedlikeholdspesparelser det er snakk om, fordi staten ikke har vedlikeholdskostnad på prosjekter i 25-årsperioden. På samme måte blir heller ikke OPS-prosjektenes inntektsside nevnt. Det er jo slik at staten mottar årlige bompengeinntekter, der dette er en del av finansieringen i OPS-prosjekter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vedlikeholdskostnader

Estimerte årlige vedlikeholdskostnader for de tre OPS-prosjektene er (alt i 2008-kr):

• E39 Klett - Bårdshaug 21 mill. kr,

• E 39 Lyngdal - Flekkefjord 21 mill. kr,

• E18 Grimstad - Kristiansand 25 mill. kr.

Disse kostnadene er sammenlignbare med det tildelingsnivået som er for resten av riksvegnettet. Det bør også nevnes at OPS-selskapet har et totalansvar for veganlegget og må dekke alle kostnader for eventuelle skader på dette.

Bompengebidrag

Bompengebidraget for E39 Klett - Bårdshaug er i 2008 forventet å være 65 mill. kr, mens vederlaget til OPS-selskapet AS Orkdalsvegen er forventet å bli 155 mill. kr. Dette gir en netto utgift for staten på 90 mill. kr. Samlet skal bompengeselskapet bidra med 935 mill. 2001-kr til prosjektet. Dette vil etter gjeldende forutsetninger være innbetalt i 2017. Etter dette året vil det årlige vederlaget til OPS-selskapet også nedtrappes slik at netto utgift for staten vil være i samme størrelsesorden som i perioden med bompenger.

For E39 Lyngdal - Flekkefjord vil ikke bompengene dekke noe av vederlaget i driftsfasen.

Det samlede bompengebidraget knyttet til E18 Grimstad - Kristiansand skal totalt være på 1086 mill. 2004-kr. Etter at vegen åpner i 2009 vil det årlige bompengebidraget være på om lag 80 mill. kr pr. år. Det totale vederlaget til OPS-selskapet vil i år 2010 være på om lag 308 mill. 2008-kr. Fra 2021 vil bompengeinnkrevingen etter planen opphøre og fra 2021 til 2031 vil derfor ikke bompenger bidra til å redusere statens vederlag til OPS-selskapet. I 2022 vil det samlede vederlaget til OPS-selskapet ha en nåverdi på om lag 232 mill. 2008-kr, forutsatt en årlig inflasjon på 2,5 pst.

I den årlige budsjettproposisjonen vil det alltid opplyses om hvor mye staten bruker for å betjene OPS-kontraktene samt hvor mye bompengene gir av tilskudd. For budsjettet 2008 vises det til St.prp. nr. 1 (20007-08), side 51 og 52.