Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:984 (2007-2008)
Innlevert: 23.04.2008
Sendt: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er det en sammenheng mellom Regjeringens manglende satsing på sikkerhet over jernbanebudsjettet og den manglende sikkerhetsgodkjenningen av jernbaneverket?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Statens jernbanetilsyn 3. april avslo Jernbaneverkets søknad om sikkerhetsgodkjenning. En sikkerhetsgodkjenning er en bekreftelse på at jernbanedrift er i samsvar med de sikkerhetskrav som gjelder og en forutsetning for å drive jernbane. Av Statens jernbanetilsyns avslag er jeg kjent med at det fremgår at:

”Totalt sett fremstår Jernbaneverket som en organisasjon uten den styring og kontroll som er krevet for å kunne håndtere den risiko virksomheten innebærer.”

Regjeringen reduserte satsingen på sikkerhetstiltak over jernbanebudsjettet, Kap. 1350, post 30 med om lag 30 mill. kroner for 2008, i forhold til året før.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil tilbakevise at det har vært manglende satsing på sikkerhet over jernbanebudsjettet i løpet av den tiden jeg har hatt ansvaret for Samferdselsdepartementet. Sikkerheten på det norske jernbanenettet er gjennomgående god og har gradvis blitt forbedret blant annet ved etablering av tekniske barrierer mot menneskelige feilhandlinger. Fortsatt finnes det områder hvor slike feilhandlinger i verste fall kan føre til ulykker, men det gjennomføres suksessivt tiltak for å redusere mulighetene for uønskede hendelser. I tillegg gjennomføres en rekke andre tiltak som bidrar til å bedre sikkerhetsnivået.

Sikkerheten på jernbanenettet blir ivaretatt både gjennom bevilgninger over kap. 1350, post 23 Drift- og vedlikehold og post 30 Investeringer. Mange tiltak til rassikring inngår som en naturlig del av vedlikeholdsbudsjettet. Bevilgningen til investeringer på post 30 under programområdene, dekker investeringstiltak til sikkerhet, kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter. Innenfor programområdet ”sikkerhet” prioriteres i hovedsak rassikringstiltak, sanering og eller sikring av planoverganger og tunnelsikkerhet.

Når det gjelder spørsmålet om manglende satsing på sikkerheten over Jernbaneverkets budsjett, vil jeg vise til at Stoltenberg II-regjeringen økte Jernbaneverkets budsjett for 2007 med samlet ca. 922 mill. kr eller 20,3 pst. sammenlignet med Bondevik II- regjeringens budsjett for 2006. Investeringsbudsjettet økte med hele 743 mill. kr eller 50,3 pst., mens drift- og vedlikeholdsbudsjettet ble økt med ca .239 mill. kr eller 8,1 pst. Denne betydelige økningen ble videreført i 2008-budsjettet med en ytterligere opprioritering av drift- og vedlikeholdsbudsjettet for å ta bedre vare på investert kapital i det etablerte jernbanenettet. Investeringer under programområdene for 2007 ble økt med hele 160,5, fra 139,5 mill. kr til 300 mill. kr, hvorav økningen til rene sikkerhetstiltak utgjorde 79,5 mill. kr, sammenlignet med Bondevik II-regjeringens forslag for 2006. Samlet for programområdene er det 2008-budsjettet en ytterligere økning på 12,6 mill. kr. Selv om avsatte midler til rene sikkerhetstiltak for 2008 har blitt redusert med 33 mill. kr til fordel for kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter, sammenlignet med 2007-budsjettet, kan ikke dette tas som uttrykk for ”manglende satsing på jernbanesikkerheten” slik det framgår av spørsmålsstillingen. Tvert i mot har det sammenlignet med Bondevik II-regjeringen, samlet for 2007 og 2008, vært en betydelig satsing bl.a. på ytterligere forbedringer av sikkerheten på det norske jernbanenettet.

For øvrig er det ingen påviselig sammenheng mellom bevilgninger til Jernbaneverket og den sikkerhetsgodkjenning som Jernbaneverket skal ha fra Statens jernbanetilsyn i henhold til jernbanelovgivningen.

Sikkerhetsgodkjenningen innebærer at Statens jernbanetilsyn skal godkjenne Jernbaneverkets sikkerhetsstyringssystem, og gjennom dette bekrefte at Jernbaneverket tilfredsstiller kravene i regelverket. Hensikten med sikkerhetsstyringssystemet er at Jernbaneverket skal dokumentere at sikkerheten i virksomheten ivaretas og styres på en planlagt og systematisk måte.

Jernbaneverket har for øvrig påklaget tilsynets vedtak om avslag på søknaden om sikkerhetsgodkjenning. Da Samferdselsdepartementet er klageinstans for vedtaket og jeg eventuelt kan få denne saken til behandling, etter at tilsynet har vurdert klagen, finner jeg det ikke riktig å kommentere denne nærmere.

Jeg vil for øvrig opplyse om at mangel på sikkerhetsgodkjenning fra Jernbanetilsynet i seg selv ikke innebærer at virksomheten i Jernbaneverket blir stanset, men tilsynet krever at Jernbaneverket tilfredsstiller forskriftens krav før en sikkerhetsgodkjenning gis. Tilsynet vurderer til enhver tid den risiko passasjerer og tredjepersoner utsettes for. Dersom Jernbaneverket eller jernbaneforetakene ikke drives sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til fastlagte forskrifter, kan tilsynet benytte sanksjonsmidler som stans av hele eller deler av virksomheten, tvangsmulkt eller tilbaketrekking av tillatelser.