Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:989 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): 2. påskedag er siste dato for bruk av piggdekk, og for mange er dette problematisk i og med at 2. påskedag er en dato som varierer fra år til år.
Vil statsråden vurdere å gjøre forskriften som i dag er gjeldende for Nordland, Troms og Finnmark, som er fra 1. mai til og med 15. oktober, gjeldende også for resten av landet?

Begrunnelse

Forskrift om bruk av kjøretøy slår fast at piggdekk eller kjetting ikke må brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober.
Forskriften sier også at kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Det er opp til føreren å vurdere om kjøretøyet er sikret tilstrekkelig veigrep på den vegen og med de dekkene en bruker.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bruk av piggdekk på bar asfalt fører til sterk vegslitasje, som igjen bidrar til redusert trafikksikkerhet og vanskeligere vinterdrift (brøyting m.v.). Hovedsakelig av hensyn til denne vegslitasjen er det satt en grense for hvor lenge piggdekksesongen skal vare.

Avgrensningen av piggdekkperioden begrunnes også delvis i miljøhensyn, ved at piggdekkbruk på bar veg forårsaker forurensning både til luft og vann.

Som vist til i spørsmålet er piggdekkperioden for de tre nordligste fylkene satt lenger enn for resten av landet, da vinteren i nord normalt varer lenger. For de nordligste fylkene er det også valgt å sette en fast tidsperiode, fra 15. oktober til 1. mai. For resten av landet tilpasses piggdekkperioden til avslutningen på påsken. Slik oppnås det (i Sør-Norge) å redusere lengden på piggdekkperioden, samtidig som det tas det høyde for at mange i påsken søker til høyereliggende strøk, og med det vil kunne ha særlig behov for piggdekk. At avgrensingen av piggdekkperioden er knyttet opp mot påsken understreker dermed interesseavveiningen mellom mest mulig klare og praktikable regler, og ønsket om redusert vegslitasje og forurensning.

Utenom vintersesongen er det i utgangspunktet bare tillatt å bruke piggdekk når føreforholdene gjør det nødvendig. Denne regelen må likevel ses i sammenheng med det generelle påbudet i forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 2 - som krever at kjøretøy ikke må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende.

Regelverket overlater dermed i stor grad til trafikantene å utøve skjønn i forhold til hva som skal til for å oppfylle det strenge kravet om å være sikret tilstrekkelig veggrep. Regelens innhold og skjønnsmessige karakter må også gi seg utslag i hvordan bestemmelsene håndheves.

Jeg finner på bakgrunn av det ovenstående at gjeldende regelverk virker tilfredsstillende, og vil derfor ikke nå gå inn for å endre dette.