Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:991 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Saksbehandlingstiden hos NOKUT og den omfattende omlegging av utdanningstilbudet enkelte står overfor i forhold til ny fagskole/privatskolelov synes å føre til at en rekke tilbydere ikke vil rekke å få godkjenning i tide.
Vil statsråden vurdere å forlenge overgangsordningen ytterligere eller eventuelt åpne opp for at det blir gitt dispensasjon til tilbydere som ikke selv er skyld i forsinkelsen?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av ny privatskolelov (friskolelov) og ny fagskolelov ble overgangsordningen utvidet slik at tilbydere av fagskoleutdanning må ha NOKUT-godkjenning innen utgangen av skoleåret 2007-2008 for å fortsatt ha grunnlag for støtterett for studentene. Tilbakemeldinger tyder på at det er en rekke søkere som ikke vil rekke å få sin godkjenning innen fristen. Saksbehandlingskapasiteten hos NOKUT synes å være "sprengt", og ikke minst tar den fagkyndige vurdering av søknadene uforholdsmessig lang tid. Det er eksempler på skoler som har ventet i 1-2 år. For mange skoler dreier det seg om vesentlig omlegging av utdanningstilbudet for å tilpasse seg ny lov. Etter de opplysninger undertegnede sitter inne med, så er det rundt 100 tilbydere som har sine søknader til behandling. Litt over halvparten av disse kan ut fra de opplysninger jeg har fått, rekke å få sin godkjenning før høsten. Dette forutsetter at ikke kapasiteten hos NOKUT blir svekket pga. sykdom eller lignende. De resterende søknadene kan en ikke garantere å bli ferdig med.
Forberedelser til høstopptaket er i full gang. Det er viktig med en avklaring nå på om det er mulig med ytterligere overgangsperiode eller eventuelt mulighet til å drive på dispensasjon.
Dette dreier seg ikke om nye søknader som ikke dekkes av overgangsordningen og heller ikke skoler som selv er skyld i forsinkelsen, men de tilbydere som blir rammet av at godkjenningsprosessen hos NOKUT har tatt lengre tid enn forventet.
Det vil etter undertegnedes oppfatning være lite ønskelig å se at skoler som har forholdt seg til de frister og instrukser de har fått, må legge ned og/eller går konkurs på grunn av treghet i den offentlige forvaltningen.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Fra undervisningsåret 2004-2005 ble det etablert en ny ordning for godkjenning av utdanninger for støtterett gjennom Lånekassen. Ordningen innebærer at utdanninger må være godkjent etter en utdanningslov for at studentene skal kunne få studiestøtte. Det ble etablert en overgangsordning for de utdanningsinstitusjonene som tilbyr utdanning der studentene til og med undervisningsåret 2003-2004 hadde oppnådd støtterett i Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til utdanningsstøtteloven. Disse institusjonene måtte innen utgangen av undervisningsåret 2006-2007 ha fått godkjenning etter ett av vilkårene i Lånekassens forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2006-2007. Formålet med ordningen er å sikre at utdanninger det gis Lånekassestøtte til holder tilstrekkelig kvalitet.

Et av vilkårene i Lånekassens forskrift er at det gis støtte til studier som er godkjent etter fagskoleloven.

NOKUT foretar en faglig vurdering av alle utdanninger som søkes godkjent etter fagskoleloven. Kunnskapsdepartementet har ikke anledning til å overprøve NOKUT i faglige spørsmål. I tilfeller der en søker har fått avslag, konstaterer departementet at søknaden har blitt vurdert, og at den aktuelle utdanning ikke holder den nødvendige kvalitet.

Jeg mener at en utdanningstilbyder ikke må settes i en situasjon hvor tilbyderen er nødt til å legge ned tilbud på grunn av forhold som er utenfor tilbyderens kontroll. Kravet om godkjenning har vært kjent siden 2004. Det er rimelig å si at en utdanningstilbyder som har levert en søknad om godkjenning av fagskoleutdanning til NOKUT innen 31. desember 2006 måtte kunne forvente at søknaden ble behandlet innen utgangen av undervisningsåret 2006-2007, gitt at søknaden var av en slik kvalitet at den kunne behandles. Jeg mener samtidig tilbydere ikke kunne forvente at tilsvarende søknader ville bli behandlet i tide hvis de ble levert etter 31. desember 2006.

I januar 2007 så Kunnskapsdepartementet at flere tilbydere av fagskoleutdanning likevel sto i fare for ikke å få behandlet sine søknader i tide. Kunnskapsdepartementet utvidet derfor overgangsordningen med en frist til utgangen av undervisningsåret 2007-2008. Dette ble kunngjort 2. mars 2007.

Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med NOKUT som opplyser at det ligger inne 17 søknader om godkjenning fra fem tilbydere, hvor prosessen startet opp før 1. januar 2007.

• Foreningen Naturbrukfagskolen Midtnorden sendte 15. november 2005 inn én søknad. Etter lengre dialog viste det seg at skolen søkte om godkjenning for fire utdanninger. Søknad for disse ble sendt i mars og april 2008.

• Nordoff Instituttet søkte i juli og november 2006 om godkjenning for åtte utdanninger. Etter lengre dialog ba NOKUT 6. juli 2007 om ytterligere avklaring. NOKUT mottok svar på oppfordringen i form av nye søknader i februar 2008.

• Nordisk institutt for Scene og Studio (NISS) søkte 30. mars 2006 om godkjenning for tre utdanninger. NOKUT ba om supplerende opplysninger 14. juni 2006. Som svar på dette sendte NISS nye søknader i januar 2008.

• Tone Lise Akademiet søkte om godkjenning for én utdanning 25. september 2006. Sakkyndig rapport forelå 11. mars 2008, med negativ konklusjon. NOKUT er i dialog med skolen for å se om endringer kan føre utdanningen opp på fagskolenivå.

• Image People søkte om godkjenning for en utdanning 6. oktober 2006. Negativ sakkyndig rapport forelå 21. februar 2008. Søker arbeider med ny plan som følger opp anbefalinger fra sakkyndige. Den nye plan forventes først i juni 2008.

For de tre første tilbyderne er tilfellet at kvaliteten på søknadene ikke var av en slik art at de kunne behandles. Først i 2008 har de tre søkerne sendt inn søknader av god nok kvalitet til å kunne behandles.

For de to siste søkerne er forholdet at de sakkyndige komiteene mener at utdanningene ikke holdt tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes etter fagskoleloven. Det understrekes at NOKUT ikke har fattet en endelig avgjørelse i disse sakene.

Jeg kan ikke se at noen søkere om godkjenning av fagskoleutdanning uforskyldt har kommet i en situasjon hvor de ikke har fått sine søknader behandlet i tide, og jeg kommer derfor ikke til å forlenge overgangsordningen ytterligere eller åpne for dispensasjon.

Jeg har imidlertid vært i kontakt med NOKUT og bedt dem om å prioritere den videre behandlingen av søknadene fra de ovennevnte fem skolene.