Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:993 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter forespørsel fra svenske myndigheter inngikk departementet og Rikstrafikken i 2007 en samarbeidsavtale om persontrafikken på Ofotbanen. Med den følge at det eksisterende jernbanemiljøet i Narvik nærmest raseres. Markedsføringen av Ofotbanen som "norsk" er kraftig svekket.
Ble det fra Samferdselsdepartementets side i forbindelse med avtalen med svenskene stilt noen krav mht. bevaring av jernbanekompetanse i Narvik, og ble eksisterende ansattes interesser ivaretatt på en optimal måte?

Begrunnelse

Viser til mitt tidligere spørsmål nr. 943, og statsrådens svar av 21.04.2008.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Da avtale ble inngått med Rikstrafiken om trafikken på Ofotbanen, var det viktig for departementet å sørge for at trafikken mellom Narvik og riksgrensen ble opprettholdt og eventuelt bedret i forhold til dagens nivå. Det at SJ AB, som vinner av konkurransen om persontrafikken, overtar driften i juni i år, vil, så vidt jeg kjenner til, ikke medføre at ”jernbanemiljøet” i Narvik raseres. Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 943 fra representanten. Det ble verken i avtalen med Rikstrafikken eller i tilbudsforespørselen stilt krav om at de som har stillinger i virksomheten skulle ”overtas” av det selskapet som ble tildelt kontrakten. Det viktigste for departementet var å sørge for et godt togtilbud. Det ble antatt at en eventuell ny leverandør også ville ha behov for arbeidskraft med kompetanse om lokale forhold. For øvrig kan jeg nevne at kravene til jernbaneforetakenes kompetanse stilles gjennom krav om lisens og sikkerhetssertifikat, som gis etter søknad av Statens jernbanetilsyn. SJ AB vil søke om egen lisens her i Norge for å utføre transporten, og det vil så ledes ikke gå ut over sikkerheten at det nå blir et svensk selskap som skal drifte persontransporten på norsk side.