Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:995 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil statsråden ta initiativ til nødvendige lovendringer eller endringer i regelverket for å sikre at det kan gis skattefradrag også til givere av pengegaver til stiftelser som ikke får statsstøtte, men som ellers oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50?

Begrunnelse

KUF-komiteen var på sitt besøk i India i kontakt med Naandi Foundation og fikk med egne øyne se det flotte arbeidet som ble utført i forhold til fattigdomsbekjempelse og arbeidet med å gi barn fra de mest ressurssvake familiene nødvendig skolegang. Naandi er en av de største veldedige organisasjonene i India. Capgemini Norge besluttet i 2006 å etablere et veldedighetsprogram i nært samarbeid med Naandi. Det er også en rekke andre bedrifter i Norge som på samme måte kan tenke seg å ta et sosialt ansvar. Capgemini har valgt en modell, hvor selskapet vil støtte Naandi med samme beløp som deres ansatte støtter organisasjonen med. De har søkt om å få etablert Naandi som en offisielt godkjent stiftelse i Norge for å kunne danne grunnlag for at deres ansatte skal kunne få skattefritak for de midler de bidrar med. Forutsetningen for å kunne få skattefritak og slik offentlig godkjennelse i dag er at stiftelsen også må motta offentlig støtte i det året gaven ytes. En har selvsagt forståelse for at det er behov for en kontroll med de stiftelsene som får muligheter til skattefradrag, men det virker urimelig at det skal være krav om at også det offentlige må bidra økonomisk for at de ansatte som vil gi sitt bidrag til en god sak skal kunne få trekke fra noen kroner på skatten. Andre ulikheter gjennom andre departement har også vært vurdert, men det er også en begrensning at India ikke er mottaksområde for norsk bistand.
Det er derfor et stort ønske om at statsråden bidrar til at regelverk/lovverk endres slik at det er mulig å fjerne kravet om offentlig støtte, og kanskje sikre kontrollen på en annen måte.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter skatteloven § 6-50 er det en begrenset fradragsrett for pengegaver til frivillige organisasjoner mv, herunder stiftelser, som oppfyller vilkårene i denne bestemmelsen. Som hovedregel er det et krav at organisasjonene må ha et nasjonalt omfang. For stiftelser stilles det i stedet et vilkår om at disse mottar offentlig støtte i det året gaven gis. I Ot.prp. nr. 1 (1999-2000) pkt. 2.5.3 er dette begrunnet med at

”(n)år en organisasjon mottar statsstøtte vil vedkommende organisasjon være underlagt kontroll av den myndighet som har ansvaret for statsstøtten. Den enkelte statlige støtteordning vil også ha kriterier som sikrer formålsoppnåelsen.

(…)

Kravet til offentlig støtte er satt av administrative grunner. Et krav om offentlig støtte vil innebære en kontroll med stiftelsens virksomhet. Det er større behov for kontroll med stiftelser, enn med medlemsorganisasjoner som har flere tusen medlemmer. Stiftelser kan bli drevet av få personer.”

Da ordningen med fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner ble utformet, ble det lagt stor vekt på løsninger som er enkle å administrere. Dersom kravet til statsstøtte fjernes for stiftelser, må det etableres mer konkrete kontrollmekanismer, som skattemyndighetene må bruke særlige ressurser på å håndheve. Dette er i strid med målsettingen om at ordningen skal være mest mulig enkel og automatisert, og det vil redusere skattemyndighetenes samlede effektivitet. En fjerning av vilkåret om statsstøtte kan derfor føre til at fradragordningen får svake sider som vanskeliggjør videreføring av den. Dette er lite ønskelig. Jeg anser derfor kravet om statsstøtte som et viktig vilkår, som det ville være uheldig å fjerne.