Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:996 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bønder som forelsker seg og gifter seg med en annen bonde blir straffet for dette fordi myndighetene legger begrensninger på deres felles drift. Det er uklarhet om hvordan forskrift for kvoteordningen for melk skal fortolkes. Denne kan fortolkes slik at ektefeller og samboer med felles melkeproduksjon ikke kan inngå i samdrift med en tredjepart. Det er uheldig dersom dette er en riktig fortolkning.
Vil statsråden bidra til å sikre at det ikke blir lagt begrensninger for ektefeller/samboere som ønsker å inngå i samdrift med andre?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Melkeproduksjon på landbrukseiendommer som eies eller forpaktes av personer som er gift eller samboere, kan ikke inngå i ”samdrift” med hverandre. Dette følger av forskrift om kvoteordningen for melk § 9 første ledd nummer 3.

En av grunnene til at bestemmelsen ble innført var at ektefeller/samboere ble betraktet som en og samme bruker både i kvotesammenheng og i tilskuddsammenheng før revisjonen av produksjonstilskuddsregelverket. Videre ble to eller flere bruk som ble drevet av samme bruker, regnet som ett bruk. Man la også til grunn at ektefeller/ samboere hadde en del fortrinn som øvrige medlemmer i samdrifter ikke hadde (felles husholdning, felles økonomi etc.). Det kunne også bli vanskeligere å kontrollere at det daværende aktivitetskravet ble oppfylt i samdrifter mellom ektefeller/samboere enn hva det var for ordinære samdrifter.

Hensynet til ektefeller/samboere ble ansett tilstrekkelig ivaretatt gjennom forskrift om kvoteordning for melk § 10 om felles kvote for ektefeller/samboere.

Landbruks- og matdepartementet har igangsatt et arbeid med å gjennomgå forskrift om kvoteordning for melk med sikte på forenklinger og forbedringer. Jeg ser poenget til representanten Asmyhr om å ivareta kjærligheten mellom bønder. Det er særdeles viktig for en positiv utvikling i norske bygder.

I forbindelse med revisjonsarbeidet vil departementet derfor ta stilling til behovet for opprettholdelse av særordningen for ektefeller/samboere. Aktivitetskravet for medlemmer i samdrift er fjernet og på tilskuddsiden har ordningen med driftstilskudd blitt endret. Dette kan tilsi at det ikke lenger er nødvendig med forskjellsbehandling, og at ektefeller/samboere for øvrig bør kunne etablere samdrift på samme vilkår som andre melkeprodusenter.

Jeg kan forsikre representant Asmyhr om at denne regjeringen ikke vil legge unødvendige begrensninger på forelskede bønders felles drift. Vi vil derfor vurdere om det bør gjøres endringer slik at også ektefeller/samboere kan inngå i samdrift med hverandre.