Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:997 (2007-2008)
Innlevert: 24.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Selskapet Heli Utvikling er i gang med å utrede etablering av et anlegg for prosessering og utskiping av aplitt, som kan fraktes med tog fra Namskogan til Holandssjøen ved Mosjøen. Holandssjøen industrihavneanlegg ligger like ved Nordlandsbanen og har behov for å få etablert et sidespor på 650 m med tilknytning i begge ender. Det arbeides med en løsning som gjør at denne omleggingen kan gjennomføres med forholdsvis lave kostnader.
Kan statsråden bidra til at et slikt sidespor kan komme inn i NTP 2010-2019?

Begrunnelse

Heli Utvikling AS planlegger å starte utbygging av anlegget sommeren 2008 og ønsker derfor å få tatt en beslutning om lokaliseringssted så raskt som mulig.
Både Jernbaneverket og Statens vegvesen uttrykker stor interesse for dette prosjektet, og begge etatene stiller seg positive til at det arbeides videre med planene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket ser med interesse på prosjektet og har deltatt på befaring av mulige alternativer for sidespor fra Nordlandsbanen. Jernbaneverket vil følge den videre utviklingen av prosjektet og opplyser at Mosjøen og omegn næringsselskap tar sikte på å utarbeide en plan for mulige sidespor med tilhørende arealbehov og beskrivelse av logistikkløsninger for to alternativer – Søfting og Arbor. Når det foreligger en plan for produksjonsopplegg og logistikkløsning, kan Jernbaneverket bistå med å vurdere ulike sporløsninger på utskipningsstedet. Jernbaneverket opplyser at det ikke er avklart hva det vil koste å bygge et slikt sidespor og det må videre avklares om et slikt sidespor skal etableres som et privat sidespor, eller om det skal være en del av det statlige jernbanenettet. Ut fra de opplysninger som foreligger, er prosjektet etter min vurdering kommet for kort i planleggingen til nå å ta stilling til om det kan komme inn og prioriteres i NTP 2010-2019. Dette gjelder spesielt for første 4 års-periode 2010-2013 da stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 etter planen skal fremmes ved årsskiftet 2008/2009. Skulle det etter hvert tas en beslutning om at det aktuelle sidesporet skal inngå som en del av det statlige jernbanenettet, er det naturlig å vurdere prosjektet nærmere i forbindelse med Jernbaneverkets utarbeidelse av et nytt handlingsprogram for 2010-2019 og om det kan prioriteres innenfor de investeringsplanrammer som blir fastlagt ved stortingsbehandlingen av NTP 2010-2019.