Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:998 (2007-2008)
Innlevert: 25.04.2008
Sendt: 25.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Synes ikke finansministeren at skattyter burde gis noe bedre tid til å fremsette endringskrav ifht. treårsfristen for endring av ligning når nødvendig forskriftsendring av betydning for skattyter skjer sent på året, og at treårsfristen i slike tilfeller ikke burde tolkes altfor absolutt?

Begrunnelse

Fristen i ligningslovens § 9-6 nr. 2 for endring av ligning er tre år når ligningsmyndighetene endrer sin anvendelse av skattelovgivningen. Følgelig må krav om endring av skatteåret 2004 fremsettes i 2007. Dette blir imidlertid problematisk for skattytere når forskriftsendring i noen tilfeller skjer med virkning for et helt skatteår, eksempelvis 2007, så sent på året at skattyter ikke rekker å melde inn ønske om endret ligning innen året er ute.
Finansdepartementets forskrift til skatteloven FSFIN § 16-28-4 og § 16-28-5 ble endret ved endringsforskrift av 14. nov 2007 nr. 1256 (fra og med inntektsåret 2007). Skatteytere som ønsket å endre ligningen sin for tre år tilbake hadde da halvannen måned å gjøre dette på dersom de også skulle endre skatten for 2004. Forutsetningen var at de var oppmerksomme dagen forskriftsendringen ble publisert, noe som er vel mye forlangt.
Når en forskriftsendring som gjelder hele inntektsåret blir ferdigstilt så sent på året, burde ligningsmyndighetene utvise noe romslighet i forhold til treårsfristen slik at ikke skattyter blir unødig skadelidende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: På bakgrunn av en bred evaluering ble det i Ot. prp. nr 20 (2006-2007) foreslått endringer i de såkalte kreditreglene. Endringene ble vedtatt ved lov 15. juni 2007 nr 23 og gitt virkning fra og med inntektsåret 2007. I denne forbindelsen vurderte departementet reglene om fordeling av fradrag etter den indirekte metode, og konkluderte i proposisjonen med at de norske forpliktelsene etter EØS-avtalen tilsa enkelte endringer i reglene. Med denne begrunnelsen la departementet allerede i Ot. prp nr 20 (2006-2007) fram et utkast til endringer i Finansdepartementets skattelovforskrift § 16-28-4. Proposisjonen ble lagt fram 15. desember 2006 og forskriftsendringen ble vedtatt 14. november 2007, med virkning for inntektsåret 2007. Forskriftsendringen innebærer at de nye reglene automatisk skal legges til grunn ved ligningen for inntektsåret 2007.

Den rettsoppfatningen departementet legger til grunn i Ot.prp. nr. 20 (2006-2007) innebærer også at ligningsmyndighetene endrer sin anvendelse av skattelovgivningen.

Når ligningsmyndighetene som her endrer sin anvendelse av skattelovgivningen, setter ligningsloven § 9-6 nr. 2 en grense på tre år for hvor langt tilbake i tid det er adgang til å endre ligning. Treårsfristen er absolutt, og innebærer at det for krav om tilbakebetaling som ble fremsatt og tatt opp som endringssak i 2007, kan foretas endring av ligning tilbake til og med inntektsåret 2004.

At det er adgang til å endre ligning tre år tilbake i tid er ikke ensbetydende med at skattyter har krav på endring. Etter ligningsloven § 9-5 nr 7 skal det alltid foretas en vurdering av om det er grunn til å ta endringssprøsmålet opp til vurdering. I brev 16. november 2007 til Skattedirektoratet fremhevet imidlertid Finansdepartementet at ligningsmyndighetene bør benytte adgangen til å endre ligning tre år tilbake i tid fullt ut i disse tilfellene når skattyteren krever det. Heller ikke EØS-retten gir skattyterne krav om endring bakover i tid utover det som følger av ligningslovens regler.