Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1000 (2007-2008)
Innlevert: 25.04.2008
Sendt: 28.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Besøk hos tannlegen medfører ofte store utgifter dersom man har hull og problemer med tennene.
Hva er kriteriene for at tannlegekostnader skal kunne gi fradrag på selvangivelsen?

Begrunnelse

Skattyter får fradrag for uvanlig store sykdomsutgifter over 9.180 kroner etter skatteloven § 6-83. Spørsmålet er i hvilken grad dette omfatter tannhelsetjenester.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kostnader til ordinær tannpleie og -behandling er ikke fradragsberettiget. Ved mer omfattende tannbehandling kan det imidlertid være aktuelt med stønad fra folketrygden eller særfradrag for usedvanlig store kostnader etter skatteloven § 6-83.

Skattytere som har usedvanlig store kostnader på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, har som hovedregel rett på særfradrag, se skatteloven § 6-83. Kostnader til tannbehandling regnes normalt ikke som kostnader vedrørende varig sykdom eller svakhet, men i enkelte tilfeller kan utgifter til tannbehandling gi rett til særfradrag. Temaet om særfradrag for utgifter til tannpleie- og behandling er behandlet i Lignings-ABC 2007/08 på side 1008, hvor det blant annet uttales:

”Skattyteren kan i visse tilfeller få stønad fra folketrygden til dekning av kostnader ved behandling hos tannlege etter ftrl. § 5-6 og § 5-22. Det gis imidlertid ikke stønad til behandling av tilstander som primært skyldes nedsatt tannhelse på grunn av karies (tannråte). I følge forskrift av 19. desember 2006 nr. 1579 (ftrl.) skal marginal periodontitt vurderes som tannkjøttsykdom og det gis stønad til behandling fra folketrygden. Tannkjøttsykdom ansees som en varig sykdom, jf. St.meld. nr. 35 (1994-95) side 174. Foreligger det varig tannkjøttlidelse (men ikke apikal periodontitt som skyldes karies), må kostnadene til behandling, herunder innsetting av bro/nye tenner mv., anses som en kostnad som skyldes varig sykdom."

Bruksisme (tanngnissing, tannskjæring) og agenisi (manglende tanndannelse) anses som sykdom.

Helsemyndighetene oppfordrer tannlegene til å vurdere å legge noe annet enn amalgam hver gang det skal legges en fylling. Retningslinjene innebærer ikke en anbefaling om utskifting av allerede lagte amalgamfyllinger på symptomfrie personer. Helsemyndighetene anbefaler ikke at velfungerende amalgamfyllinger skiftes ut.

Det er vist at amalgam i direkte kontakt med slimhinnen i munnen kan medføre slimhinneforandringer, og i slike tilfeller kan utskifting av amalgam foretas med støtte fra folketrygden.