Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1001 (2007-2008)
Innlevert: 25.04.2008
Sendt: 28.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren nå vurdere å øke taxfree-kvoten ytterligere?

Begrunnelse

I et innslag på TV2-nyhetene onsdag 23. april kunne vi være vitne til at statsråden sammen med representanter fra Tollvesenet fortalte om de positive konsekvensene av at man har fått økt taxfree-kvoten. Bl.a. har dette ført til at det har blitt færre småsmuglere, flere kjøper vin fremfor sprit og det har frigjort ressurser hos Tollvesenet slik at de kan konsentrere seg om storsmuglere innen organisert smugling innen alkohol, narkotika, valuta, kjøtt, sigaretter osv.
Det hadde også vært fint at man i svaret får tilsendt bakgrunnsmateriale/statistikk som bekrefter dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fra 1. juli 2006 ble taxfree-kvoten for alkoholvarer endret slik at reisende kan ta med seg to flasker vin (1,5 liter) til Norge, eventuelt fire flasker (3 liter) dersom det ikke tas med brennevin. Før dette var vinkvoten henholdsvis 1 og 2 liter. Formålet med forslaget var å oppnå større samsvar mellom kvoten og størrelsen på flaskene og kartongene i salg. I høringsbrevet ble det også vist til at justeringen vil bringe regelverket mer i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen, samt forenkle tollkontrollen.

Ifølge beslagstatistikken for 2007 ble det i 2006 gjort til sammen 4 535 beslag av vin. Den totale mengden utgjorde 47 138 liter. Tilsvarende tall for 2007 var 3 427 beslag, og til sammen 44 625 liter vin. Det ble altså gjort færre, men større beslag i 2007 enn i 2006. Toll- og avgiftsetaten antar at den økte vinkvoten har hatt som effekt at småsmuglingen er redusert. Beslagstatistikken er tilgjengelig på tollvesenets hjemmesider www.toll.no.

Som det framgår ovenfor var formålet med å øke vinkvoten å oppnå bedre samsvar mellom kvoten, og størrelsen på flasker og kartonger i salg. Forenkling av tollkontrollen ble også vektlagt. I så måte synes beslagstatistikken å vise at tiltaket var vellykket. Toll- og avgiftsdirektoratet har startet et analysearbeid av virkningene, og vil følge dette opp i 2008.

Beslagstatistikken viser at totalbeslaget i mengde ikke er redusert i samme grad som antallet beslag. Det er altså småsmuglingen som er redusert. Uten å forskuttere direktoratets analyse, er det rimelig å anta at nedgangen i beslag primært skyldes at reisende som bringer med seg to, eventuelt fire flasker vin, nå kan gjøre dette innenfor gjeldende reisegodsbestemmelser. Sannsynligvis har det vært en del reisende som har levd i den villfarelse at det også før endringen var adgang til å ta med seg to eller tre flasker vin eller endog en 3-liters kartong. Reduksjon i antallet beslag kan derfor ikke tas til inntekt for at en generell økning av taxfree-kvotene vil redusere smuglingen til Norge.

I Norge er det tradisjonelt blitt ført en restriktiv alkoholpolitikk, hvor høye avgifter på alkohol har vært et bærende element. Økte taxfree-kvoter for alkoholvarer vil kunne undergrave dette systemet. Jeg ser derfor ikke grunn til å vurdere å øke taxfree-kvotene nå.