Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 28.04.2008
Besvart: 05.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Produksjonen av flere typer biodrivstoff kan føre til matvaremangel. Biometan(Biogass) som drivstoff produseres derimot av ulike avfallsfraksjoner og blir nå av mange sett på som det mest miljøvennlige drivstoffalternativet.
Vil Regjeringen se spesielt på virkemidler for bruk av gass som drivstoff, og når vil det komme klare og forutsigbare rammebetingelser som fremmer satsning på denne typen drivstoff?

Begrunnelse

Biometan (Biogass) er renset biogass som produseres av utråtning av matavfall, avløpsslam, slakteriavfall og annet egnet avfall. Gassen er CO2-nøytral og gir det laveste utslippet av forbrenningsgasser. Biometan (Biogass) viser seg å være et miljøvennlig alternativ hvor man løser to problemer ved å benytte utråtning av avfall eller avløpsslam som man allikevel må kvitte seg med til å produsere biodrivstoff. Restfraksjonen kan i neste rekke benyttes til å produsere jordforbedringsprodukter som jordbruket har nytte av. Mange ser nå Biometan (Biogass) som det mest miljøvennlige drivstoffet som kan brukes til kjøretøyer.
I Fredrikstad startet et pilotprosjekt for bruk av biometan/biogass til busser i 2001, men på grunn av uforutsigbare rammebetingelser og uklare politiske signaler om hva som kan forventes av støtte til kjøp av gasskjøretøy og til bygging av infrastruktur, har man ikke sett den samme utviklingen som man ser i flere byer i Sverige.
Sverige har de siste årene satset målbevisst på bruk av ulike typer biodrivstoff. Tekniska Verken i Lindkøping har spesialisert seg på å produsere biometan/biogass av husholdningsavfall og jordbruks/slakteriavfall, og de forsyner nå blant annet alle lokalbussene i Linkøping med miljøvennlig drivstoff i tillegg til mange av taxiene, en del privatbiler, og mange av kommunens tjenestebiler. De står også bak satsningen på det grønne regionaltoget Amanda, som også drives med biometan (biogass). Dette er bare ett eksempel av mange hvor man i Sverige ser målbare resultat innenfor kort tid. I Sverige har biometan/biogass blitt stadig mer utbredt, og i 2006 utgjorde andelen biometan(biogass) mer enn 50 pst. av det totale volumet gass som ble benyttet som drivstoff. Muligheten for å kombinere bruken av naturgass og biometan (biogass) gjør også drivstoffet mer tilgjengelig og sikrer at volumet kan tilpasses etterspørselen.
For å realisere biometanets (biogassens) potensiale kreves ett målrettet samarbeid mellom statlige og lokale myndigheter, jordbruk, bilforhandlere og forbrukere. Dessuten vil det kreve støtte til forskning og utvikling samt støtte til bygging av infrastruktur som vil være en forutsetning for at gasskjøretøy blir et utbredt alternativ. Prisen på kjøretøyene vil også ha stor betydning når et miljøvennlig alternativ skal velges, og fremdeles er det ikke kommet noe fra Regjeringen som likestiller prisen på de miljøvennlige kjøretøyene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Et av hovedmålene i Regjeringens transportpolitikk er en mer miljøvennlig bytransport med redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk. Regjeringen er også opptatt av klimagassutslippene fra transportsektoren og ulike virkemidler som kan bidra til å redusere miljøbelastningene, og har blant annet satt i gang et arbeid for å legge om de kjøretøyrelaterte avgiftene i mer miljøvennlig retning.

Biogass basert på avfall har god netto klimaeffekt og kan ha lavere utslipp av en del forurensende stoffer sammenlignet med fossilt drivstoff. Bruk av gass som drivstoff til kjøretøy har samtidig en del begrensninger, bl.a. krever det motortilpasninger og tilstrekkelig plass til gasstank i kjøretøyet, og kan gi redusert rekkevidde. Det er også utfordringer knyttet til lagring og distribusjon av gass, som blant annet er plasskrevende, må holdes under trykk, og ville kreve etablering av ny infrastruktur.

Mange mener at gass, inkludert biogass, sannsynligvis er best egnet for kjøretøyflåter i byer og tettbygde strøk nær gode biogasskilder, f.eks. bybusser.

Samferdselsdepartementet opplyser at de og Norges forskningsråds RENERGI-program gjennom flere år har støttet prosjekter knyttet til bruk av biogass i transportsektoren. For perioden 2006 – 2008 har Samferdselsdepartementet og RENERGI bevilget over 3 mill. kr. til Fredrikstad Biogass, et prosjekt som er en del av prosjektet ”E6 som biogassvei fra Gøteborg til Oslo”. Støtten har blant annet gått til å bygge fyllestasjoner og til å dekke merkostnadene til den tilhørende gassbussflåten i Fredrikstad. I 2008 har Samferdselsdepartementet og RENERGI også bevilget om lag 2 mill. kr. til etableringen av et demonstrasjonsanlegg for produksjon av syntetisk biodiesel fra biogass. Anlegget bygges i regi av GLØR iks på Lillehammer, og skal etter planen være klart til å testes i løpet av 2008/2009.