Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:1004 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Mener justisministeren at 18-års grensen bør være absolutt, eller bør det være muligheter for å bruke skjønn dersom f.eks. en 19-åring som er motivert for hjelp ber om å inngå en såkalt "ruskontrakt"?

Begrunnelse

Jeg har grunn til å tro at det i flere kommuner, bl.a. på Notodden i Telemark er startet et prosjekt der ungdom med rusproblemer kan inngå en "ruskontrakt".
Etter hva jeg forstår, er dette et prosjekt der lokale myndigheter og påtalemyndighetene inngår kontrakt med ungdom som er motivert for å få hjelp for sin rusavhengighet.
På Notodden er det satt en aldersgrense på 18 år for å delta i prosjektet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis vil jeg nevne at det de senere årene er iverksatt en rekke tiltak overfor målgruppen unge lovbrytere. Regjeringen har en bred satsning med en helhetlig og samordnet politikk mot barne- og ungdomskriminalitet. Sentralt i denne sammenhengen er en kunnskapsbasert forebygging og riktig reaksjon overfor barn og unge som er i faresonen for å utvikle en kriminell løpebane. En rask og forutsigbar oppfølging av den enkelte unge lovbryter er med på å sikre dette. Det har Regjeringen lagt vekt på ved oppfølgingen av handlingsplanen ”Sammen mot barne- og ungdomskriminaliteten ” gjennom utvikling av det tverretatlige samarbeidet mellom ulike forvaltningsenheter med sikte på å få til et forpliktende oppfølging av den enkelte mindreårige lovbryter, herunder etablering og gjennomføring av oppfølgingsteam som er tiltak nr. 1 i handlingsplanen.

Som en videreføring av dette forvaltningssamarbeidet gjennomfører flere kommuner i samarbeid med politiet lokalt en ordning med bl.a. avtale om rusmiddelkontroll for ungdom under 18 år, såkalte ”ruskontrakter”. Disse bygger i stor grad på det tidligere prøveprosjektet med ungdomskontrakter som viste gode resultater. Når det inngås slik avtale, skjer det på bakgrunn av vedtatt påtaleunnlatelse hvor det som særlige vilkår settes at urinprøve skal gjennomføres. Avtalen inngås mellom den aktuelle ungdommen, foresatte, politiet og helsestasjon for ungdom. Prøvetiden er vanligvis to år. Det er helsestasjonen for ungdom som gjennomfører prøvetakingen, og den unge følges opp av en koordinator for ruskontrakter.

Etter min oppfatning er det ingen regler som hindrer at også 19-åringer kan inngå slik kontrakt. Når man de fleste steder har satt grensen til 18 år, bl.a. i Notodden kommune, har jeg fått opplyst at det i stor grad henger dels sammen med påtalekravet i straffeprosessloven, der politiet skal ha avgjort saken for personer under 18 år innen 42 dager, dels med praktiske og kapasitetsmessige forhold. Ved Telemark politidistrikt har man lagt seg på denne aldersgrense fordi man også har en egen ungdomsjurist ved politistasjonen i Skien som behandler saker som gjelder unge under 18 år. Man har dessuten koordinator for ungdomskontrakter som skal kunne følge opp at vedkommende ungdom overholder vilkårene.

Det er derfor ikke slik å forstå at 18 år er noen absolutt øvre grense for å komme med i en slik ordning. Det er imidlertid politiet som må foreta skjønnsmessige vurderinger i hvert enkelt tilfelle om den unge med betinget påtaleunnlatelse skal kunne få en ”ruskontrakt”. Dette skjer gjerne i samråd med lokalt barnevern. Både av praktiske grunner og ønsket om å kunne reagere adekvat nettopp på de unges lovbrudd, er det satt en aldersgrense på 18 år i flere kommuner. Min vurdering er at det er hensiktsmessig at man nettopp lokalt vurderer vilkår foroppfølging av de unge lovbryterne og gjennomfører slike forebyggende tiltak for på best mulig måte å ta vare på dem. Politirådene som kommunene nå etableres og utvikles, vil styrke arbeidet for at ordninger som ”ruskontrakter” kan gi gode resultater.