Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1007 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Økt fleksibilitet ved at kvoter kan utnyttes bedre mellom fartøy i havflåten, vil ifølge aksjeanalytiker Klaus Hatlebrekke i DN 26.4.08 føre til økt lønnsomhet, flere arbeidsplasser, mindre miljøutslipp og mer skatteinntekter. I 2007 sto det igjen betydelige sei og hysekvoter i Norge. Fiskebåtredernes Forbund har i brev til FKD av 9.04.08 tatt til orde for en forbedring av slumpfiskeordningen. FHL har også fattet vedtak på dette.
Vil Regjeringen øke fleksibiliteten slik at man oppnår et mer rasjonelt og miljøvennlig fiske?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringen er opptatt av at regulerings- og strukturordningene for fiskeflåten utformes på en måte som legger til rette for et mest mulig rasjonelt og miljøvennlig fiske. Det er nylig nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra næring, forskning og forvaltning som hadde sitt første møte 12. mars i år, og hvor målet er å identifisere teknologiske, logistiske og forvaltningsmessige faktorer som kan bidra til reduserte klimagassutslipp fra fiskeflåten. Gruppen vil se på både små og større mulige endringer, som for eksempel mer energieffektive fartøy, nye energibærere, optimal marsjfart, bedre fangststrategi, mer miljøvennlig redskapsteknologi og tilpasset kystinfrastruktur. Gruppens arbeid vil være et utgangspunkt for vurdering av ulike tiltak som kan bidra til et mer miljøvennlig fiske.

Samtidig må vi ta i betraktning at det alltid vil være ulike syn på hvordan fiskeriene skal reguleres, hvilke begrensninger som er nødvendige ut fra ulike hensyn og hvilke hensyn som skal prioriteres når for eksempel fangstmulighetene skal fordeles og tildeles. Dette vil også gjelde når en vurderer ulike regulatoriske grep som er motivert ut fra hensyn til klimaet. For eksempel vil slike grep blant annet måtte vurderes opp mot næringens behov for stabilitet i rammebetingelsene, herunder kvotefordelingen mellom grupper og innad i grupper.

Departementet har mottatt henvendelser fra ulike aktører med forslag til endringer i den såkalte slumpfiskeordningen, som allerede legger til rette for en viss fleksibilitet mellom fartøyene i havfiskeflåten. Henvendelsene går på ordningen for torsketrålerne, og særlig de fiskeindustri-eide flerbåtsrederiene i gruppen.

Vi arbeider med dette, men også når det gjelder denne ordningen vil det være ulike praktiske og prinsipielle hensyn som gjør seg gjeldende. Vi har derfor foreløpig ikke trukket noen konklusjoner.