Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1008 (2007-2008)
Innlevert: 28.04.2008
Sendt: 29.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvilke tiltak vil miljøvernministeren iverksette for å medvirke til at returordningen for elektronisk avfall fungerer bedre, slik at en kan forhindre at store mengder elektronisk avfall kommer på avveie?

Begrunnelse

En undersøkelse gjennomført på oppdrag fra SFT viser at mange ikke benytter seg av returordningen for elektronisk avfall. Mange kaster det miljøskadelige avfallet i restavfallet i stedet for å returnere avfallet til utsalgsstedene. Dette kan få store negative miljøkonsekvenser. Det er åpenbart at returordningen må bli bedre slik at flere benytter seg av denne.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det ble i 2007 samlet inn over 147 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall i Norge. Dette tilsvarer 32 kilo per innbygger og er nesten 15 000 tonn mer enn i 2006.

Ingen andre land er i nærheten av slike resultater. Av innsamlet avfall ble nesten 90 prosent material- eller energigjenvunnet.

Høy innsamlingsgrad og forsvarlig behandling av elektrisk og elektronisk avfall er avgjørende for å hindre utslipp av alvorlige miljøgifter til naturen som kan medføre negative miljø- og helseeffekter. Elektriske og elektroniske produkter kan blant annet inneholde tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly og organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere.

Det har vist seg at det er vanskeligere å få samlet inn små elektriske og elektroniske produkter enn store. Grunnen til dette kan være at disse enkelt kan kastes i søppelbøtta sammen med restavfallet eller blir liggende i skuffer og skap. Den siste tiden har det imidlertid vært en positiv utvikling i innsamlingen også av småapparater.

Økt informasjon til avfallsbesitter om hva som er elektrisk og elektronisk avfall, samt om viktigheten av og adgangen til å levere inn dette avfallet, er avgjørende for ytterligere å øke innsamlingen av små elektriske og elektroniske apparater.

Elretur, som er et av bransjens egne returselskap, har bl.a. inngått avtaler med nesten samtlige kommuner i Norge om innsamling av elektriske og elektroniske småapparater. Avtalen innebærer at kommunene aktivt skal tilrettelegge for å øke innsamlingen av kasserte mobiltelefoner, brødristere og andre små elektriske og elektroniske produkter. De økonomiske midlene som kanaliseres til kommunene gjennom innsamlingen skal brukes til informasjonstiltak, slik at innsamlingsgraden av småapparater blir enda høyere.

Statens forurensningstilsyn har nylig gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge forbrukernes kunnskap, holdninger, atferd og informasjonsbehov knyttet til helse- og miljøfarlige stoffer i produkter og avfall. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det er nødvendig med bedre informasjon til forbrukerne om hvordan produkter med helse- og miljøfarlige stoffer skal håndteres. Undersøkelsen er første skritt i et treårig prosjekt for å styrke forbrukerinformasjonen om helse- og miljøfarlige stoffer i produkter og avfall. Statens forurensningstilsyn vil som en oppfølging av undersøkelsen styrke eget informasjonsarbeid og påse at bransjen tar sitt informasjonsansvar på alvor.