Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1013 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Om kort tid blir de nye spilleautomatene fra Norsk Tipping utplassert. Ved utforming og utplassering av de nye automatene er det viktig med god dialog med de spilleavhengige og deres pårørende.
På hvilken måte blir de spilleavhengige og de pårørende involvert i utarbeidelse av nye vedtekter for de nye spilleautomatene, og vil de aktuelle organisasjonene få innsyn i forslag til vedtekter før disse eventuelt vedtas?

Begrunnelse

I Innst. S. nr.17(2006-2007) heter det at: "Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, er vidare tilfreds med at Regjeringa ynskjer dialog med dei speleavhengige og deira pårørande når det gjeld utforming og utplassering av eventuelle automatar i regi av Norsk Tipping."
Det kommer nå signaler fra de spilleavhengiges organisasjoner og de pårørende som er bekymret for hvordan dette følges opp, og om de får mulighet til å si sin mening om de nye vedtektene. Regelverket for Norsk Tipping omfattes ikke av forvaltningslovens definisjon av forskrift, og er dermed ikke omfattet av kravet til offentlig høring. Selv om enerettsmodellen gir rom for å unngå alle høringsrundene man tidligere hadde ved endringer i automatforskriften eller bingoforskriften, er det i denne saken svært viktig at synspunktene til de spilleavhengiges organisasjoner og pårørendeorganisasjonene ivaretas. Innføringen av automater har vært svært omdiskutert, og særlig de spilleavhengige og deres pårørende bør bli hørt i denne saken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen vedtok Stortinget i juni 2003 at de daværende utbetalingsautomatene, som var oppstilt med hjemmel i lotteriloven, skulle fjernes og erstattes av nye spilltilbud drevet i regi av Norsk Tipping. Begrunnelsen var et ønske om å bekjempe spilleavhengighet og forebygge kriminalitet mer effektivt, samt å kunne håndheve reglene for den lovlige spillevirksomheten bedre. Regjeringen Bondevik II vedtok derfor i 2004 regler for spilleautomater oppstilt av Norsk Tipping. Disse automatene var tenkt oppstilt fra 1. januar 2005 men ble aldri oppstilt på grunn av EØS-rettslige prosesser i forhold til Stortingets vedtak i 2003.

Etter at staten i 2007 vant fram i de EØS-rettslige prosessene i saken kan Stortingets vedtak fra 2003 omsider gjennomføres. 1. juli 2007 ble de gamle utbetalingsautomatene med hjemmel i lotteriloven fjernet. Samtidig fikk Norsk Tipping i oppdrag å utarbeide et nytt forslag til regler for et nytt og mer restriktivt spilltilbud på elektroniske terminaler. Det nye regleverket skal erstatte de spillreglene som ble fastsatt i 2004, og være langt strengere enn det Bondevik-regjeringen la opp til.

Departementet vil med det første fastsette detaljene i de nærmere krav til Norsk Tippings spilleterminaler. I den forbindelse vil det bli avholdt møte med de spilleavhengiges organisasjoner. Kravene vil bli offentlige så snart de er fastsatt. Norsk Tipping vil gjennomføre prøveoppstillinger med de nye terminalene. Dette betyr at spillereglene med de tekniske kravene vil være tilgjengelige for synspunkter fra ulike hold i løpet av få uker.

Spilleterminalenes virkemåte vil bli vurdert fortløpende. Det vil også bli etablert en konsultasjonsordning med KS om Norsk Tippings spilleterminaler. Fordelen med den nye spilleterminalmodellen vil være at justeringer av spillterminalenes virkemåte kan skje raskt og samtidig for alle spilleterminaler. Bruken av hver enkelt spillterminal vil også kontrolleres fortløpende av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Departementet vil være åpen for dialog med alle som har synspunkter på de nye spilleterminalene og regelverket for disse.