Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1015 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 7 2007-2008 lovet samferdselsministeren å se nærmere på hva som kunne gjøres for å utarbeide bedre og sammenlignbar statistikk vedrørende energibruk og utslipp fra ulike transportformer og for både gods- og persontransport. Dette er viktig for å gi best mulig grunnlag for sammenligning, for strategier og planer og for prioritering av investeringsmidler innenfor samferdsel.
Hvordan har statsråden fulgt opp dette for å få frem bedre og sammenlignbar statistikk?

Begrunnelse

I sitt innlegg i Stortinget under behandling av Innst. S.nr. 7 2007-2008 om Dok 8:92 2007-2008 den 25.10.2007 sa statsråden bl.a.:

"Eg har merka meg at opposisjonspartia i innstillinga òg er opptekne av samferdslestatistikk m.a. for energibruk og utslepp i høve utført transport, både for gods- og persontransport, og at dette skal utarbeidast av eit nøytralt og kompetent organ. Det er eg samd i. Statistisk sentralbyrå utarbeider ei rekkje statistikkar, og nokre av dei på oppdrag frå Samferdsledepartementet. Men gode offisielle samanlikningar av dei ulike transportmidla sine absolutte og relative miljøeigenskapar har i mange samanhengar vore ein mangel. Dette gjeld både person- og godstrafikk. Eg vil difor sjå nærare på kva som kan gjerast med dette."

I innstillingen heter det:

"Samferdselsstatistikk
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti peker for øvrig på at norsk samferdselsstatistikk er mangelfull og har lite sammenliknbar informasjon om hhv. energibruk og utslipp i forhold til utført transport målt i hhv. tonnkm og personkm.
Disse medlemmer ber Samferdselsdepartementet i samarbeid med Finansdepartementet sørge for at det utarbeides nasjonal statistikk for dette av et nøytralt og kompetent nasjonalt organ.
Komiteens medlem fra Fremskrittspartiet vil peke på at fordelen med et nøytralt organ for statistikkutarbeiding vil være at ikke transportsektorene og aktørene i de enkelte transportsektorer selv, gjennom egenproduksjon og såkalte « miljøkalkulatorer », feilinformerer om energibruk og utslipp av klimagasser. Disse medlemmer peker på at det er naturlig at Statistisk sentralbyrå utfører en slik oppgave. Disse medlemmer understreker at slik informasjon er grunnleggende viktig for å gi et riktig grunnlag for prioritering og beslutninger innenfor samferdselssektoren."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: SSB arbeider nå med en ny statistikk som viser sammenhengen mellom transportarbeid, utslipp og energiforbruk for alle transportmidler. Rapporten blir utarbeidet på oppdrag fra den tverretatlige styringsgruppa for nasjonal transportplan, og den blir ferdig på forsommeren.