Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1017 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 937 hvor statsråden opplyser om at ved utgangen av året vil ca. 1200 husstander i Akershus fylke være uten tilgang til en fast bredbåndaksess.
Kan statsråden opplyse om hvordan disse husstandene er geografisk fordelt i fylket, og om hvor lang tid det vil ta før disse husstandene kan få tilgang til bredbånd som er helt nødvendig i et moderne samfunn?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Svaret mitt på ditt forrige spørsmål er basert på en rapport som fornyings- og administrasjonsministeren nylig har fått utarbeidet. Rapporten viser hvor stor andel av husstandene som har tilgang til bredbånd i hver enkelt kommune i hele landet. Rapporten er tilgjengelig på FADs sine nettsider.

I Akershus vil det trolig være enkelte husstander som ikke vil få tilbud om fast bredbånd innen utgangen av året i 14 av de 22 kommunene. De fleste av disse kommunene vil ha en dekningsgrad på godt over 95%, med unntak av Hurdal kommune der 80,9% av husstandene kan få fast bredbånd. Samtlige kommuner, med unntak av Nes, vil likevel ha tilnærmet full bredbåndsdekning dersom en også regner med tilbud om mobilt bredbånd.

Det er verdt å merke seg at fremstillingen i dekningsrapporten er prosent av antall husstander i kommunen, og at antall husstander varierer mye mellom kommunene i Akershus. Som et eksempel kan vi ta to av kommunene på Øvre Romerike: Hurdal (80,9% fast dekning) har 2585 innbyggere og Ullensaker (95,4% fast dekning) har rundt 27000 innbyggere. Det er derfor mer enn dobbelt så mange husstander som ikke kan få fast bredbånd i Ullensaker enn det er i Hurdal.

Det bygges fortsatt ut nye bredbåndstilknytninger over hele landet i regi av markedsaktørene. Regjeringens bidrag via ulike finansieringsordninger har så langt gitt gode resultater og bidratt til å øke dekningen ytterligere. Regjeringen vil i forbindelse med eventuelle nye tildelinger til bredbåndsutbygging vurdere hvordan Akershus skal få dekket også de resterende husstandene med tilbud om fast bredbånd.