Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1019 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 13.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jeg viser til svar fra finansministeren, datert 28. april 2008, der statsråden viser til at spørsmålet om avgiftsfritak for dieselavgift er til behandling hos Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette spørsmålet har vært under behandling i direktoratet siden oktober 2006.
Vil finansministeren ta initiativ til en rask og positiv avklaring om EcoFuel D2 vil få avgiftsfritak?

Begrunnelse

GTL - syntetisk diesel - kan gi bidrag til å redusere utslipp av klimagasser, kan bidra til en teknologiutvikling mot helt klimanøytrale drivstoff, vil redusere utslipp av NOx og partikler betydelig, og påvirker ikke matvareprisene på verdensmarkedene negativt, slik en del typer biodrivstoff gjør. Det er viktig å få en klarhet i om finansministeren deler de positive vurderingene av GTL, og om hun vil ta initiativ til å introdusere GTL som et konkurransedyktig alternativt drivstoff gjennom en snarlig og positiv avklaring av om dette drivstoffet skal være fritatt for dieselavgift. Det er viktig å få klarhet i om Regjeringen fortsatt står ved miljøvernministerens uttalelser fra 24. januar i år om at ”Det er viktigere med utslippsreduksjoner enn avgiftskroner til staten”.


Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fra Toll- og avgiftsdirektoratet har jeg fått opplyst at direktoratet 6. mai 2008 har fattet vedtak i saken. Saken kom inn for direktoratet som klage over tollregion Oslo og Akershus vedtak av 17. september 2007 om bindende klassifiseringsuttalelse for ”EcoPar Miljødrivstoff”.

Tollregion Oslo og Akershus fattet 17. september 2007 vedtak om at ”EcoPar Miljødrivstoff” skal føres under tolltariffens posisjon 27.10 (varenummer 27.10.1941) som en gassolje (”tunge oljer”) med et svovelinnhold på høyst 0,05 vektprosent. Vedtaket ble påklaget med anførsel om at produktet må klassifiseres under varenummer 27.11.1100. Ved vedtak 6. mai 2008 opprettholdt Toll- og avgiftsdirektoratet tollregionens klassifisering. I vedtaket har direktoratet også kommentert produktets avgiftsmessige status. Direktoratet legger til grunn at det skal betales CO2-avgift og autodieselavgift på oljen, men ikke svovelavgift, siden svovelinnholdet ligger under grensen for avgiftsplikten (0,05 % vektandel svovel).

Ifølge direktoratet åpner altså ikke gjeldende regelverk for å frita produkter framstilt på den måte som EcoPar Miljødrivstoff er for avgifter. Hvorvidt det eventuelt kan gis dispensasjon er et eget spørsmål, som direktoratet ikke har tatt stilling til. Generelt skal det imidlertid mye til før dispensasjon kan gis. Dersom dispensasjonsfullmakten ikke er anvendelig, forutsetter avgiftsfritak at regelverket endres. Om så skal gjøres må eventuelt vurderes nærmere, og jeg vil ikke forskuttere denne vurderingen.

Når det gjelder autodieselavgiften vil jeg for øvrig vise til mitt tidligere svar datert 8. april 2008 hvor det ble referert fra omtalen om alternative drivstoff i St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak. Her framgår at alle trafikanter på prinsipielt grunnlag bør betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. I omtalen er det vist til at det over tid vil kunne være nødvendig å avgiftsbelegge alternative drivstoff på linje med bensin og diesel. Under henvisning til at regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av alternative drivstoff, slik at klimagassutslippene fra transportsektoren kan reduseres, la imidlertid ikke regjeringen opp til å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2007.