Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1021 (2007-2008)
Innlevert: 29.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Fiskebåtredernes Forbund viser til at kvoten på sei er stor, og at det i fjor stod igjen 10 000 tonn sei som ikke ble fisket innen fristen. De ber nå om fritt seifiske, for å unngå at det samme skjer i år.
Vil statsråden imøtekomme Fiskebåtredernes Forbund, og sørge for at det åpnes for fritt fiske for å sikre at hele kvoten blir tatt?

Begrunnelse

Sunnmørsposten tirsdag 29. april 2008 viser til at seifisket i Nordsjøen er godt, og at Fiskebåtredernes Forbund ber om fritt fiske for å sikre at heile kvoten blir tatt.
Kvotene er rekordhøge, og fiskerne som har friskt i minne at de ikke klarte å fiske opp hele kvoten i fjor, frykter at det samme skal skje i år. I fjor stod det igjen å fiske 10 000 tonn sei av nordsjøkvoten da året var omme, noe som den gang utgjorde tapt fortjeneste på 60 - 70 millioner kroner. Det vises videre til at seitrålerne i praksis har fritt fiske, og at det nå forventes at resten av fiskeflåten skal få det samme.


Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeridirektoratet er gitt fullmakt til å regulere fisket slik de måtte finne mest hensiktsmessig for å sikre at de fastsatte kvotene blir fisket. Dette gjelder også fisket etter sei sør for 62°N, herunder sei i Nordsjøen og Skagerak.

Avhengig av deltakelsen i fisket og de enkelte aktørers tilpasning er det for Fiskeridirektoratet en utfordring i å sikre at kvotene blir tatt samtidig som en skal forhindre overfiske av de fastsatte kvotene. Fiskeridirektoratet må derfor se an utviklingen i fisket før de eventuelt slipper fisket fritt for de ulike fartøygruppene.

Fiskeridirektoratet har allerede gjort en rekke endringer og de fleste fartøy har i praksis allerede et fritt fiske etter sei. På bakgrunn i utviklingen i fisket besluttet Fiskeridirektoratet den 30. april 2008 å oppheve maksimalkvotene for alle trålere som har rett til å delta i seifisket i området sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak.

Når det nå er åpnet for fritt fiske for trålerne er det opp til næringen å utnytte de kvotene som er tildelt. Været, markedsmessige og bedriftsøkonomiske forhold kan imidlertid føre til at totalkvoten likevel ikke blir tatt. Disse forhold kan imidlertid fiskerimyndighetene vanskelig påvirke.

Til slutt vil jeg bemerke at fiskerimyndighetene kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet oppfisket. Fisket kan derfor stoppes selv om maksimalkvoten for det enkelte trålfartøy nå er opphevet. Dette skal sikre at de fastsatte kvotene ikke overfiskes.