Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1022 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Er statsråden enig i at innsatte som gis én dags velferdspermisjon på 17. mai pålegges meldeplikt til kl. 12 på 17. mai?

Begrunnelse

Dette betyr at den innsatte i prinsippet må bruke mye av 17. mai på reisetid til og fra et kontor der han kan få effektuert meldeplikten.
En støttekontakt til en innsatt har reagert sterkt på at den innsatte han skal ha på besøk 17. mai, pålegges meldeplikt kl 12.00 på 17. mai til tross for at dette dreier seg om en endagspermisjon med en overnatting. Den innsatte har vært på flere endagspermisjoner, og dette har gått bra
ifølge støttekontakten.
Meldeplikt kl. 12 på 17. mai betyr at den innsatte i dette tilfellet må reise 56 km hver veg for å få effektuert meldeplikten. Det vil ødelegge mye av dagen og kan umulig være et virkemiddel for å gi den innsatte mulighet til å tilpasse seg livet utenfor fengselet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet fra representanten Gundersen gjelder en enkeltavgjørelse som er fattet av et av fengslene i kriminalomsorgen. Jeg ber om forståelse for at jeg som justisminister ikke kan kommentere enkeltsaker, men bare kan svare på generelt grunnlag. Jeg kjenner heller ikke til bakgrunnen for den konkrete enkeltsaken.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) har opplyst at det enkelte fengsel kan gi innsatte permisjon av kortere tids varighet når særlige og vektige grunner taler for det, eller når permisjon anses formålstjenlig for den videre gjennomføring av straffen. Det er også en forutsetning for denne type permisjon at den ansees som sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av permisjonen skal kriminalomsorgen fastsette særlige vilkår. Hvorvidt søknad om permisjon bør innvilges og hvilke vilkår som eventuelt skal fastsettes beror på en konkret helhetsvurdering.

Jeg legger til grunn at vilkåret om møteplikt i den aktuelle saken er fastsatt på bakgrunn av en konkret sikkerhetsmessig vurdering, basert på kriminalomsorgens kjennskap til innsatte. På generelt grunnlag vil jeg understreke at jeg har tillit til de sikkerhetsmessige vurderingene som gjøres av kriminalomsorgen.