Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 30.04.2008
Besvart: 08.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Medfører det riktighet at de eneste vilkårene for utbetaling av statsstøtte til en barnehage er at den er i drift og at det oppgitte antallet barn er korrekt, og på hvilken måte mener statsråden seg i stand til å kontrollere at offentlige midler brukes til det de er ment for når det i praksis ikke kreves noen dokumentasjon for pengebruk?


Begrunnelse

Private barnehager er etter mitt skjønn både positivt og bra, men også helt nødvendig for at foreldre som trenger barnehageplass til barna sine, også får det. Samtidig overføres det svært store pengebeløp fra det offentlige til barnehagene. Vi er alle opptatt av at offentlige midler skal forvaltes på ordentlig måte i tråd med intensjonen, og til barnas og de ansatte i barnehagenes beste. Det har, så vidt jeg vet, aldri vært hensikten at noen skal kunne opparbeide seg store verdier - for eksempel i form av dyre biler, båter, hytter og hus - basert på offentlige midler til barnehagedrift. Jeg er nylig blitt gjort kjent med at vilkår for å motta statstilskudd, som er den viktigste inntektskilden til de private barnehagene, kun er at barnehagen er i drift og at det oppgitte antallet barn er korrekt. Det kreves etter hva jeg forstår ingen revisjon, ei heller regnskap som viser hvordan pengene er brukt, for at tilskudd blir gitt. Etter min vurdering vil det være helt umulig for staten å kontrollere at midlene brukes slik de er ment, dersom man ikke samtidig krever noen former for dokumentasjon fra eierskapet på at pengene er brukt på skikkelig vis. Jeg kan heller ikke se hvilke sanksjonsmuligheter staten har dersom man skulle mene at et eierskap ikke forvaltes slik det bør tatt i betraktning at det er offentlig midler som disponeres.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Alle barnehagar godkjend etter barnehagelova, har i medhald av Stortingets årlege budsjettvedtak rett til statlig driftstilskott Reglar for sakshandsaming, kriterier for tildeling, kontrollrutine og andre aspekt ved tilskottet vert regulert i årlege rundskriv frå Kunnskapsdepartementet. Vedtak om tildeling av driftstilskott for den einskilde barnehage gjerast av Fylkesmannen. Driftstilskottet bereknast på grunnlag av det faktiske tal på barn i barnehagen, barnas alder og avtalte opphaldstid per uke. Driftstilskottet avgrensast opp til at barnehagen ikkje får tilskott for fleire barn enn det er plass til innanfor barnehagens godkjenning. Kommunen søker om driftstilskott for alle godkjende barnehagar i kommunen. Som barnehagemyndigheit skal kommunen kontrollere at opplysningar gitt av eigar (td. tal på barn og barnets alder), er i samsvar med dei faktiske forhold og godkjenning, jf. barnehageloven §§ 8,10,11 og 16.

Det tas atterhald ovanfor barnehageeigar om at forvaltninga (fylkesmenn og departementet) og Riksrevisjonen kan kontrollere at tilskottsmidlane blir nytta etter føresetnaden (jf. bevilgningsreglementet § 10 og Lov om riksrevisjon § 12). Vidare skal kommunen som barnehagemyndigheit føre tilsyn med at den enkelte barnehage driv i samsvar med gjeldande lover og regelverk. Departementet stiller krav om at eigarar av ikkje-kommunale barnehagar (dvs, alle private, statlege og fylkeskommunale barnehagar) skal levere revisorattestert årsrekneskap.

Eg meiner på denne bakgrunn at kommunen, fylkesmannen og departementet har tilstrekkelege moglegheiter til å kontrollere at driftstilskott til barnehagar vert brukt i tråd med føresetnadane.