Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 09.05.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Den svenske regjeringen ønsker å selge statens eierandel på 37,3 prosent i TeliaSonera. I St.meld. nr.13 (2006-2007) Eierskapsmeldingen står det at Regjeringen vil opprettholde eierandelen i Telenor ASA som er på 53.96 prosent. I VG 30 april så fremkommer det at kilder i Finansdepartementet vurderer å bruke deler av oljefondet til oppkjøp av TeliaSonera for å styrke Telenor.
Vurderer Regjeringen et kjøp av hele eller deler av TeliaSonera, og vil Regjeringen øke den statlige eierandelen i Telenor ASA?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I St.meld. nr. 13 (2006-07), Et aktivt og langsiktig eierskap, sier vi at staten skal være en langsiktig eier i Telenor. Regjeringen ønsker å sikre nasjonal forankring av selskapet ved at hovedkontorfunksjonen blir liggende i Norge og bidra til en god industriell utvikling av selskapet. Regjeringen vil opprettholde statens eierandel i Telenor ASA.

Av prinsipp kommenterer departementet aldri rykter og spekulasjoner i markedet om eventuelle transaksjoner. Det gjelder også i forhold til den type rykter som representanten Korsberg viser til.

Det er bred politisk oppslutning om at siktemålet med investeringene i Statens pensjonsfond - Utland er å oppnå en høyest mulig avkastning innenfor en moderat risiko. Statens pensjonsfond skal derfor ha bred risikospredning og en klar finansiell målsetting. Norges Bank har fått i oppgave å gjennomføre forvaltningen av fondet innenfor nærmere retningslinjer gitt av Finansdepartementet. Disse retningslinjene innebærer at Norges Bank opptrer som en finansiell investor med begrensende eierandeler i enkeltselskaper.