Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 08.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Viser til spørsmål av 2003-02-19 hvor undertegnede spurte om mellomstore biler mellom 3,5 og 7,5 tonn ikke hadde lov til å følge norske fartsgrenser på 90 og 100 km/t, da disse bilene ikke har lov til å kjøre fortere enn 80 km/t.
Hva har skjedd siden den gang, og synes ikke statsråden at det høres fornuftig ut at også denne type kjøretøy kan holde norske fartsgrenser og ikke bli en sinke i trafikken?

Begrunnelse

Mellomstore biler mellom 3,5 og 7,5 tonn hadde ikke tidligere lov til å kjøre fortere enn 80 km/t. Statsråd Torhild Skogsholm sa bl.a. følgende "Samferdselsdepartementet bad imidlertid i september i fjor Vegdirektoratet utarbeide forslag til regelverk. Mange biler i denne klassen er såkalte store familiebiler, samt også håndverksbiler."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmål om hastighetsgrenser for kjøretøy med totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn, ble senest tatt opp av representanten Bredvold i spørretimen onsdag 29. mars 2006 og besvart av landbruks- og matministeren på vegne av samferdselsministeren.

Det ble i svaret i 2006 pekt på at det er trafikksikkerhetshensyn som begrunner at motorvogn med tillatt totalvekt på over 3 500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke får kjøre fortere enn 80 km/t selv om det er skiltet høyere fartsgrense. Tunge kjøretøy trenger lengre bremsestrekning, har dårligere manøvreringsevne og representerer derved en større ulykkesrisiko enn lette kjøretøy. De fleste land har lavere fartsgrense for tyngre kjøretøy enn den som ellers gjelder. Forskjellen mellom fartsgrensene for tunge og lette kjøretøy er i Norge mindre enn i mange andre land.

Det ble i svaret i 2006 også vist til spørsmålet fra representanten Bredvold i spørretimen 19. februar 2003 til tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm. Det ble i svaret vist til at ny kunnskap om SUV-er og andre litt større kjøretøy, spesielt om kollisjon mellom slike biler og vanlige personbiler, tyder på at sikkerheten til slike tyngre kjøretøy går på bekostning av sikkerheten til førere og passasjerer i vanlige personbiler. Dette forsterkes ytterligere i høyere hastigheter. Det ble derfor ikke sett behov for å endre reglene på dette området.

Jeg mener hensynene som nevnt over fremdeles gjør seg gjeldende. Jeg vil i tillegg peke på at drivstofforbruket og forurensningene øker når tyngre kjøretøy skal akselerere opp til, og kjøre i, 90 – 100 km/t. Miljøhensynet og forholdet til internasjonale forpliktelser om å begrense utslipp, tilsier derved også at det ikke tillates høyere hastigheter for slike kjøretøy.

Ut fra den kunnskap vi sitter inne med i dag, ser jeg således ikke grunn til å foreslå endringer i hastighetsgrensene for kjøretøy med totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn.