Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1029 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 09.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Verneplanprosessen med sikte på å øke omfanget av skogvern i Nordland er startet opp på nytt med fare for at særlig Helgeland står foran omfattende verneutvidelser. Lanserte verneforslag kan rasere avvirkningen og leveranser til fylkets trebearbeidende bedrifter som bl.a. Bergene Holm Nesbruket og hjørnestensbedriften Arbor-Hattfjelldal.
Kan statsråden garantere at verneprosessen vil hensynta behovet for stabil, langsiktig lokal virkestilgang til industrien på dagens nivå?

Begrunnelse

Det mest omfattende forslag til vern av skog vil på Helgeland utgjøre en årlig redusert avvirkning på 22000 m3. Dette tilsvarer ca 22 pst. av det årlige avvirkningsvolumet i Helgelandsregionen. Statskog forvalter statens grunn i store deler av regionen. Hittil har Statskog vært ansett som en stabil virkesleverandør til de største trebearbeidende virksomheter på Helgeland. Verneprosessen har skapt store bekymringer i de bedrifter og lokalsamfunn som ligger an til å bli kraftigst berørt. Vinner de radikale verneplaner frem, vil rett og slett eksistensgrunnlaget for dagens sunne og gode bedrifter trues. Det haster derfor med en avklaring av situasjonen fra departementets side. Helgelandsregionen sliter i dag, med få unntak, med reduksjon av folketallet. Bortfall av de nevnte bedrifter som følge av verneprosesser og lite råstoff vil ramme lokal verdiskaping og arbeidsplasser på en brutal måte.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Skogvern er en nødvendig del av en helhetlig skogforvaltning. Vern av skog på statsgrunn utgjør en viktig del av arbeidet med skogvern i Norge, jf. at det er bred politisk enighet om at offentlig eide skogarealer skal brukes aktivt i dette arbeidet. Arbeidet med skogvern på statsgrunn gjennomføres som ordinære prosesser for vern etter naturvernloven. Det er inngått en avtale mellom Statskog SF og Direktoratet for naturforvaltning om arbeidet på Statskog SFs arealer.

Som grunnlag for vernearbeidet gjennomføres naturfaglige kartlegginger. Siden 2004 er det gjennomført omfattende naturfaglig kartlegging av skogområder på Statskog SFs arealer over hele landet. Denne kartleggingen viser at flere områder i Nordland er aktuelle å vurdere for vern etter naturvernloven. Som ledd i ordinær saksbehandlingsprosedyre i forbindelse med vern etter naturvernloven har Fylkesmannen i Nordland tidligere i år kunngjort melding om oppstart av verneplanarbeidet for utvalgte områder i fylket. Det er i den forbindelse spesielt bedt om innspill på interesser som bør vurderes i det videre arbeidet. For Helgeland er det opprettet en referansegruppe, der ulike interesser er representert.

I tiden framover vil fylkesmannen gjennomføre møter og befaringer med berørte parter og utarbeide et forslag til verneplan. Forslaget til verneplan vil bli sendt på høring lokalt og sentralt, noe det er tatt sikte på kan skje høsten 2008. På bakgrunn av høringen vil fylkesmannen foreta en endelig vurdering av sitt forslag, som så sendes til Direktoratet for naturforvaltning. Deretter vil direktoratet gi sin tilrådning til Miljøverndepartementet, som forbereder saken for endelig vedtak av Kongen i statsråd. Jeg legger opp til at det skal kunne fattes vedtak om vern av skogområder på statsgrunn i Nordland i 2009.

Vernetiltak etter naturvernloven innebærer dermed en omfattende planprosess, der ulike hensyn blir nøye vurdert før vedtak fattes.