Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 07.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Kan barnepensjon hindre god oppfølging fra NAV av ungdom som dropper ut av skolen?

Begrunnelse

En 16-åring, som droppet ut av videregående skole raskt grunnet helt feil linjevalg, fikk god hjelp på NAV og skulle begynne på tiltak med basisytelse. Han fant seg jobb, men så ble hele opplegget stoppet. Grunnen var at hans far er død og at hans mor da mottar barnepensjon med 2100 kroner per måned. Moren måtte eventuelt si fra seg barnepensjonen for å muliggjøre realisering av opplegget for sønnen fra NAV.
Det er demotiverende å ikke kunne få ytelser som andre unge med begge foreldre i arbeid med gode inntekter, får. Det å ikke kunne motta to trygdeytelser til den lille familien, hindret å legge til rette for gode tiltak i en periode der det er særlig viktig for ungdommen å ha arbeid, siden ny skolestart først skjer til høsten.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Barn har etter barneloven § 68 rett til å bli forsørget av sine foreldre fram til de fyller 18 år eller til de har fullført videregående skole. Formålet med barnepensjon er etter folketrygdloven § 18-1 å sikre inntekt for barn når en av foreldrene eller begge er døde. Barnepensjon ytes som hovedregel fram til barnet fyller 18 år. Tiltaksdeltakere kan iht. forskrift av 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak § 10-7 ikke motta stønad til livsopphold for samme periode som de mottar ytelser fra offentlige eller private trygde- eller pensjonsordninger som helt eller delvis dekker samme formål. Barnepensjon er en trygdeytelse og samordnes dermed med stønad til livsopphold til tiltaksdeltaker. Barn har dessuten etter barneloven § 66 plikt til å forsørge seg selv dersom de har midler til det og folketrygdlovens primære formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt i bestemte situasjoner.

Spørsmålet om samordning mellom folketrygdytelser og andre ytelser er et av temaene som departementet vil vurdere i forbindelse med forskriftsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med oppfølgingen av forslagene i St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering. Spørsmålet om hvorvidt stønad til livsopphold til tiltaksdeltaker fortsatt skal samordnes med barnepensjon fra folketrygden vil bli vurdert i denne forbindelsen.

Det er ikke noe i dagens regelverk eller praksis som tilsier at oppfølgingen fra Arbeids- og velferdsetaten skal stoppes dersom en ikke mottar noen livsoppholdsytelse. Jeg har forståelse for at det kan virke demotiverende for et ungt menneske å ikke få noen økonomisk uttelling for å delta på tiltak. Derfor vil jeg også se nærmere på denne problemstillingen. Jeg vil imidlertid understreke at Arbeids- og velferdsetatens sentrale oppgave er å tilby bistand og oppfølging for å komme i arbeid, og at deltakers egen innsats er en veldig viktig forutsetning for å lykkes i dette arbeidet.