Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1035 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Gasskraftverket på Kårstø er for tiden ute av drift grunnet lave kraftpriser. Regjeringen står likevel fast på at Kårstø skal være åsted for bygging av et fullskala CO2-renseanlegg. Dermed kan store penger bli investert for å rense utslipp fra et kraftverk som ikke er i drift store deler av året.
Har Regjeringen vurdert om man kan få mer miljø for pengene ved å gjøre investeringen andre steder, og hvilken årlig driftstid for Kårstøgasskraftverket har Regjeringen lagt til grunn for sitt CO2-renseprosjekt?

Begrunnelse

En rekke kull- og gasskraftprosjekt er lansert, men hvor CO2-kostnaden gjør prosjektet urealistisk. Eksempler er Hammerfest Energis prosjekt på Melkeøya, Sargas kullkraftverk på Husnes og Industrikraft Møres gasskraftverk på Fræna. Felles for disse er manglende avklaringer om hva staten vil bidra med på CO2-siden, og flere av dem har fått avslag fra NVE både med og uten CO2-renseplaner.
Med all den usikkerheten som eksisterer rundt Regjeringens politikk både innen teknologivalg, konsesjonsregler og størrelsen på økonomisk støtte til CO2-rens, så ville det vært svært nyttig om Regjeringen gjorde nødvendige avklaringer som viste hvordan Regjeringen tenker overfor nye prosjekter og synliggjør hva man legger til grunn for å stå fast ved prosjektet på Kårstø.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Bakgrunnen for beslutningen om å bygge fullskala fangstanlegg for CO2 i tilknytning til gasskraftverket på Kårstø, er alvoret i den klimatrusselen vi står overfor. Regjeringen ønsker å begrense utslippet av klimagasser, og har påtatt seg å redusere klimagassutslippene med ti prosentpoeng utover forpliktelsene i Kyotoavtalen. Dette innebærer at det både må iverksettes utslippsreduserende tiltak i Norge og finansiere tiltak i andre land.

De fleste analyser av utviklingen framover viser at verdens kraftetterspørsel i stor grad vil dekkes av kraftproduksjon basert på fossil energi. Regjeringen forventer derfor at CO2–håndtering vil bli et sentralt tiltak for å redusere verdens samlede utslipp, og ønsker å være en viktig pådriver for å modne teknologi for CO2-fangst og gjøre den tilgjengelig for bred anvendelse.

Gassnova arbeider nå med å forberede investeringsgrunnlaget for fangstanlegget på Kårstø. Dette er et omfattende arbeid hvor alle aspekter ved å bygge fangstanlegg for CO2 på Kårstø inngår. Forslag til investeringsbeslutning skal foreligge fra Gassnova høsten 2009, regjeringen og Stortinget skal deretter fatte investeringsbeslutning.

Det har i den senere tiden vært en spesiell kraftsituasjon i Sør-Norge. For det første har det vært langt større snø- og vannmagasiner enn normalt. Samtidig har utfall av ulike overføringsforbindelser mot Sverige og Danmark medført en sterk begrensing på eksportkapasiteten ut av området. Som følge av disse forholdene har Sør-Norge en betydelig lavere pris enn Norden for øvrig. For gasskraftverket på Kårstø som er plassert i denne regionen er det naturlig at det ikke produseres, slik det også vil være for øvrige termisk kapasitet i Norden i perioder der det er store tilsig og dels tvungen produksjon i vannkraftsystemet.