Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2007-2008)
Innlevert: 30.04.2008
Sendt: 02.05.2008
Besvart: 07.05.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Universitetet i Tromsø har i lengre tid ventet på avklaring fra Kunnskapsdepartementet når det gjelder planer for opprettelse av bachelorutdanning i luftfartsfag. Dessverre er saken blitt hengende i ESA altfor lenge.
Hva vil Regjeringen konkret foreta seg for å få saken avsluttet i ESA snarest mulig, og når kan Universitetet i Tromsø forvente en endelig tilbakemelding på de foreliggende planene om det nye studiet?

Begrunnelse

Saken vedr. bachelorutdanning i luftfartsdfag ved Universitetet i Tromsø har en lang forhistorie. Etter at Universitetet har tatt det fulle ansvar for utdanningen, er det nå betydelig utålmodighet i forhold til å kunne komme i gang med studiet så snart som mulig.
Behandlingen av saken i ESA har tatt svært lang tid, og spørsmålet er hvilke initiativ den norske regjering kan og vil ta for å få saken avsluttet i forhold til ESA.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Departementet har fått presentert planene Universitetet i Tromsø har for å starte bachelorutdanning i trafikkflygning. Departementet har gjort juridiske vurderinger knyttet til statstøtteregelverket, blant annet på bakgrunn av at EFTAs kontrollorgan ESA har åpnet formell undersøkelse av støtten som ble tildelt trafikkflygerutdanning ved NAC AS i 2005. Departementet har forelagt universitetets planer for ESA. Departementet har ikke mottatt tilbakemeldinger fra ESA i saken. ESA har en funksjon som kontrollorgan, slik at eventuelle vurderinger fra ESA vil være av en mer uformell karakter og ikke i form av en godkjenning.

Universitetet i Tromsø kan sette i gang utdanningen innenfor eksisterende økonomiske rammer, men har satt som forutsetning for å starte utdanningen at de får tilført ekstra midler. Total kostnad vil være om lag 30 millioner kroner årlig når utdanningen er fullt utbygd. Jeg vil kunne komme tilbake til Stortinget om saken i de årlige budsjettprosessene.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 23. april 2008 på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Odd Einar Dørum.