Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1043 (2007-2008)
Innlevert: 05.05.2008
Sendt: 06.05.2008
Besvart: 22.05.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke initiativ vil justisministeren ta i Regjeringen for å bidra til at Blålys sin drift kan videreføres?

Begrunnelse

Blålys - Landsforeningen for seksuelt misbrukte har nå fått avslag på begge søknadene om støtte fra Fordelingsnemda i Sosial- og helsedirektoratet. Det sentrale styret i Blålys vil ta stilling til oppsigelse av daglig leder 13. juni. Dersom Blålys ikke har fått offentlige driftsmidler innen 13. juni, tvinges Blålys til oppsigelse og dermed nedleggelse. Justisministeren har i en rekke sammenhenger fremhevet behovet for denne type lavterskeltilbud i kampen for å styrke ofre for vold i nære relasjoner. På denne bakgrunn stilles også dette spørsmålet til justisministeren som på vegne av Regjeringen som kollegium er den som har frontet tematikken og slik man kan oppfatte det synes mer engasjert i spørsmålene enn sine statsrådskollegaer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen forpliktet seg til å intensivere innsatsen for å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep og vold, samt legge til rette for å hjelpe dem som utsettes for slik kriminalitet. Slike ekstreme fysiske og psykiske handlinger er uttrykk for undertrykkelse og brudd på menneskets ukrenkelighet og verdighet. Slike alvorlige kriminelle handlinger krever at offerets behov for oppreisning og hjelp vies særlig oppmerksomhet i tillegg at sakene gis høy prioritet hos politiet og i rettsapparatet.

Fortsatt er overgrep tabubelagt. Gjennom åpenhet vil vi kunne skape en sosial og kulturell aksept for å snakke om vold mot kvinner og barn som et alvorlig samfunnsproblem. Større åpenhet og kunnskap om hvor det er mulig å få nødvendig bistand, vil også kunne bidra til at flere som utsettes for overgrep og vold oppsøker hjelpeapparatet. Som interesseorganisasjon for seksuelt misbrukte har organisasjonen Blålys i denne sammenhengen utøvet en positiv virksomhet.

Jeg har fått opplyst at Blålys som brukerorganisasjon mottok kr. 153.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet i 2007. Samme år mottok organisasjonen kr. 70.000 i støtte til utgivelse av bladet ”Synlig”. Støtten til organisasjonen er økt til 211.898,- for inneværende år, noe som er meddelt Blålys i brev av 14. mai d.å. fra Helsedirektoratet. Søknad om støtte til ”Synlig” for 2008, er ikke ferdigbehandlet.

Jeg er videre kjent med at Blålys har søkt om tilskudd fra Tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner som forvaltes av Helsedirektoratet. Midlene fordeles etter behandling i Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Jeg er orientert om at Blålys har fått avslag på sin søknad av 29. januar d.å. til Helsedirektoratet om godkjenning som tilskuddsberettiget organisasjon. Blålys har som en interesseorganisasjon for seksuelt misbrukte av nemnda ikke blitt funnet å falle inn under kriteriene for tilskuddsordningen for ovennevnte formål og fikk avslag etter behandling i nemnda i mars. Blålys har påklaget denne avgjørelsen og saken ble pånytt behandlet i nemnda som opprettholdt sitt vedtak om avslag. Klagen er nå oversendt til Barne- og likestillingsdepartementet som siste klageinstans. Klagen er under behandling i Barne- og likestillingsdepartementet. Jeg viser for øvrig til barne- og likestillingsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1050 fra representanten Sonja I. Sjøli i denne forbindelse.

Jeg viser også til møte med Blålys avholdt hos Barne- og likestillingsdepartementet 20. mai med representanter for Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, der organisasjonen tok opp spørsmål knyttet til støtte til drift.

Jeg vil understreke at denne regjeringen tar vold og overgrep mot kvinner og barn på alvor. Det er nødvendig å redusere den lidelse og de problemer mange overgrepsutsatte opplever. Jeg har i mitt arbeid løftet fram flere hovedutfordringer som vi gjennom iverksettelse av ulike tiltak nå arbeider for å gjøre noe med og vil bl.a. nevne følgende.

I desember 2007 la regjeringen fram en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner: ”Vendepunkt”. Planen inneholder 50 tiltak. Planen skal gjennomføres i perioden 2008 – 2011 og har som hovedmål at ofrene skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse, samt gis tilbud om tilrettelagte samtaler med voldsutøveren.

For å skape et bedre hjelpetilbud til barn som har vært utsatt for overgrep, har regjeringen etablert barnehus i Bergen og på Hamar. Her vil barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold eller mishandling i nære relasjoner få helhetlig hjelp, omsorg og behandling. Dette vil blant annet omfatte en ny modell for avhør og medisinsk undersøkelse. Tilbudet skal bli landsdekkende og i løpet av 2008 vil det bli etablert ytterligere tre barnehus. Etter min oppfatning er denne regjeringen på god veg til å få på plass en god politikk når det gjelder hjelp og støtte til ofre for vold og overgrep.