Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 20.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Landsforeningen for transseksuelle (LFTS) har de siste årene mottatt støtte fra Opptrappingsplanen for psykisk helse for å kunne ivareta sine støtte- og veiledningsfunksjoner overfor denne gruppen. Foreningen har nå fått beskjed fra Helsedirektoratet om at det vesentlige av denne støtten vil falle bort fra neste år.
Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å sikre at den samlede offentlige støtten til denne sårbare målgruppen minst blir opprettholdt på samme nivå framover som den har vært de senere årene?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet omhandler, så langt jeg kan se, spørsmål både om den samlede offentlige støtten til foreningen for transkjønnede (LFTS), og prosjekttilskuddet til støtte- og veiledningsfunksjoner fra Helsedirektoratet.

Foreningen mottar tilskudd til forskjellige formål fra en rekke offentlige instanser, herunder Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Bl.a. har den siden 2003 fått støtte fra Opptrappingsplanen for psykisk helse, i form av prosjektstøtte rettet mot informasjon, rådgivning, omsorg og psykososialt arbeid over statsbudsjettet, kapittel (kap 743.70), og tilskudd fra ordningen med støtte til bruker- og pårørende organisasjoner innen psykisk helse (kap 0743, post 70). I tillegg har de fått støtte til å arrangere verdenskonferansen for transkjønnede.

Støtte til prosjekt rettet mot informasjon, rådgivning, omsorg og psykososialt arbeid, kap.743, post 70.

LFTS fikk i utgangspunktet prosjektstøtte til et prosjekt som skal gi informasjon og drive rådgivning, omsorg og psykososialt arbeid. Prosjektperioden var opprinnelig 2003–2006. Da Opptrappingsplanen for psykisk helse ble forlenget til ut 2008, ble også dette prosjektet videreført ut planperioden. I 2008 er prosjektet tildelt 400 000 kroner.

Det er viktig å peke på at LFTS’s prosjekt ble startet opp i en periode da foreningen ikke mottok driftsmidler på dagens nivå. I dag mottar foreningen 500 000 kroner i driftsstøtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. En stor del av aktivitetene som i utgangspunktet ble prosjektfinansiert er å regne som en del av foreningens alminnelige virksomhet, og må forutsettes å dekkes som en del av driftsbudsjettet.

Foreningen har ved flere anledninger blitt varslet om dette, for nettopp å ha tid til videre planlegging av virksomheten, blant annet i Helsedirektoratets brev av 21.03.2007 og 05.05.2008.

Støtte gjennom tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner på kap.743, post 70.

I tillegg til ovennevnte tilskudd har Landsforeningen for transkjønnede fått tilskudd over ordningen med støtte til bruker- og pårørende - organisasjoner innen psykisk helse (kap.743, post 70) siden 2001. Her fordeles midlene ut fra medlemstall og skjønn.

Foreningen har mottatt følgende tilskudd:

2004: 157 200 kroner

2005: 187 620 kroner

2006: 184 873 kroner

2007: 186 873 kroner

2008: 155 003 kroner

Klagebehandlingen for 2008 er ikke avsluttet, og nivået på tilskuddet vil bli vurdert på nytt i forbindelse med klagebehandlingen og fordeling av restmidler til høsten.

Støtte til verdenskonferansen i 2009.

Landsforeningen har søkt om støtte til å arrangere en verdenskonferanse for transseksuelle i 2009. Helsedirektoratet behandlet søknaden i 2007, og ga da et tilsagn på 300 000 kroner til denne konferansen.

Direktoratet har mottatt en ny søknad om ytterligere midler til gjennomføring av samme konferanse. Denne søknaden er ikke ferdig behandlet av direktoratet.

Vurdering

LFTS har hatt en økning i offentlig støtte fra 916 000 kroner i 2006 til 1 484 000 kroner i 2007. En vesentlig del av dette er det nye driftstilskuddet fra BLD, kombinert med at de har behold prosjektstøtten fra Hdir.

Etter min oppfatning er det naturlig å se Hdirs prosjektmidler til foreningen i sammenheng med den generelle driftsbevilgningen over BLDs budsjett. Jeg vil, sammen med Barne- og likestillingsministeren, vurdere den fremtidige støtte til foreningen for å finne frem til et adekvat nivå på driftsstøtten til en organisasjon med foreningens formål, medlemsmasse og øvrig inntektspotensiale. Spørsmålet vil bli tatt opp som en del av budsjettprosessen for 2009.