Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret har bygd om gamle M-113 for å tilfredsstille nye miljøkrav som er satt for slike kjøretøy. Hvor mye koster en slik ombygging pr. kjøretøy, og hvem har bestemt at denne type kjøretøy må tilfredsstille miljøkrav?

Begrunnelse

Forsvaret tester ut ombygging av M-113 med bl.a. ny gearkasse, motor, belter etc. iht. nye miljøkrav, og på sikt skal 72 M-113 bygges om.


Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ombygging og modernisering av brukte M-113 ble påbegynt i 1995 og planlegges avsluttet i 2010. Prosjektet har siden godkjenning blitt justert for fremtidige behov og endringer i Hærens struktur. Til nå er 190 kjøretøyer av denne typen blitt ferdigstilt, og ytterligere 72 planlegges fullført innen utgangen av 2010. De siste 72 har bedret panserbeskyttelse som medfører en høyere kostnad pr. kjøretøy.

Hensikten med moderniseringsprogrammet er å gi kjøretøyene en teknisk oppgradering som gir økt operativ tilgjengelighet, økt stridsutholdenhet, økt styrkebeskyttelse for personellet og reduserte driftskostnader.

Prosjektets totale kostnadsramme er 953 mill. kr, jf. B.innst. S. nr. 7 (2007-2008) til St.prp. nr. 1 (2007-2008). Kostnadene pr. kjøretøy er fra ca. 2,5 til 7 mill. kr. Prosjektets gjennomføringskostnader og noe logistikk inngår også i kostnadsrammen.

Selv om denne ombyggingen ikke er motivert av miljøhensyn, forholder Forsvaret seg til HMS- (helse, miljø og sikkerhet) og miljøkrav som er fastsatt i sivile og militære standarder og direktiver. Forsvarssjefens eget miljødirektiv er også lagt til grunn. I tillegg har NATO-standarder og EU-direktiver og -standarder vært styrende. Disse regulerer blant annet nivå av utslipp, herunder støy, krav til bremser, vibrasjon og elektromagnetisk stråling.

Forsvarsdepartementet vil fortsette å ivareta miljøkrav etter gjeldende lover, forskrifter, regler, direktiver og standarder i dette prosjektet så vel som ved andre materiellanskaffelser. Forsvaret er hjemlet unntak for beltegående stridskjøretøy iht. kjøretøyforskriftene, som kommer til anvendelse utelukkende av strengt operative årsaker. Unntaket er ikke anvendt for de omtalte kjøretøyene.

Erfaringene med de ombygde kjøretøyene er gode. Støy som følge av vibrasjoner i drivverk og intern støy, er vesentlig forbedret. 152 av vognene leveres med gummibelter og for de øvrige 110 skiftes dette fortløpende. Dette gir bedret kjørekomfort og et godt arbeidsmiljø for personellet om bord.