Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 14.05.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Deler statsråden vurderingen fra Helsedirektoratet om at organisasjoner som arbeider for seksuelt misbrukte, ikke er å anse som organisasjoner som arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Begrunnelse

Organisasjonen Blålys er en interesseorganisasjon for seksuelt misbrukte, som pr. i dag har ca. 300 medlemmer. Organisasjonen har søkt om økonomisk støtte fra tilskuddsmidler til funksjonshemmedes organisasjoner som er bevilget over statsbudsjettet kap 847. post 70. Fordelingsnemnda i det daværende Sosial- og helsedirektoratet avslo søknaden 14.04.08. I begrunnelsen for avslaget heter det at "Nemnda kan ikke se at seksuelt misbrukte utfra objektive kriterier synes å være en godt nok avgrenset lidelse eller funksjonsnedsettelse til å fylle kriteriene som er satt for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner". Administrasjonen i Blålys opplyser at driften må innstilles på grunn av manglende finansiering.
Slik undertegnede ser det, kan det neppe herske tvil om at skadevirkningene som følge av seksuelt misbruk er betydelige, og at dette kan føre til funksjonsnedsettelser. Det fremstår som klart urimelig at organisasjoner som arbeider for denne gruppen ikke omfattes av tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Tildeling av tilskuddsmidler fra offentlige finansieringskilder må ikke praktiseres så strengt at det undergraver formålet om å sikre muligheten for å drive interessepolitisk arbeid for ulike grupper.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Barne-og likestillingsdepartementet har fra 01.01.08 overtatt ansvaret for Tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet og midlene fordeles etter behandling i Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke mulighetene for funksjonshemmedes organisasjonene til å drive interessepolitisk arbeid, og til å gi service til egne medlemmer gjennom blant annet lokale velferdstiltak. I 2007 var det totalt 119 organisasjoner som mottok tilskudd over denne ordningen.

Organisasjonen Blålys er en interesseorganisasjon for seksuelt misbrukte. Organisasjonen ble etablert for vel fire år siden. Blålys søkte for første gang tilskudd over tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner i 2008 og fikk avslag etter behandling i Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner i mars. Blålys påklaget denne avgjørelsen. Saken ble pånytt behandlet i nemnda som opprettholdt sitt vedtak om avslag. Klagen er nå oversendt til Barne- og likestillingsdepartementet som siste klageinstans.

Kjernen i denne klagesaken er knyttet til om seksuelt misbruk er en godt nok avgrenset lidelse eller funksjonsnedsettelse til at Blålys oppfyller kriteriene satt for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. Da denne saken nå er til behandling i departementet, ønsker jeg derfor ikke å kommentere ytterligere spørsmålet om organisasjoner som arbeider for seksuelt misbrukte er å anse som organisasjoner som arbeider for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For øvrig vil jeg vise til det svar justisministeren har avgitt på skriftlig spørsmål nr. 1043 fra stortingsrepresentant André Oktay Dahl vedrørende muligheter for å sikre videre drift av Blålys.