Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1052 (2007-2008)
Innlevert: 06.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Riksvei 17, Kystriksveien - er hele 650 km lang. En rekke fergestrekninger binder veien sammen. Veien binder sammen store deler av kysten i Nord-Trønderlag og Nordland fylke helt opp til nasjonalhavnen i Bodø. RV 17s betydning for bosetting og næringsliv i denne meget aktive del av Kyst-Norge, er udiskutabel.
Vil statsråden ut fra RV 17s vitale betydning for de berørte regioner, ta initiativ til å omgjøre veiens status til stamvei?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med Regjeringens arbeid med forvaltningsreformen, jf. St.meld. nr. 12 (2006-2007), vil det bli vurdert om noen øvrige riksveger bør omklassifiseres til stamveg. Framtidig status for rv 17 Kystriksvegen vil bli vurdert som en del av dette arbeidet.