Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1053 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til Dok 8:97(2007-2008).
Kan FKD avklare om Kystverket har vært i kontakt med ulike operatører innenfor bergingsmiljøet med oppfordring om å delta i anbud for prekvalifisering til senere anbudsutlysning vedr. fjerning av kvikksølv/heving av U864, om dette ble gjort etter fristen for prekvalifisering var løpt ut samt eventuelt også når og hvordan slik eventuell kontakt har funnet sted?

Begrunnelse

Jeg viser til Spørsmål nr. 793, datert 11.03.2008 og til Dok 8:97 (2007-2008).
Regjeringspartiene AP, SV og SP har avvist å bruke ytterligere tid til behandling av saken.
Det har derfor ikke vært mulig å få stilt spørsmål omkring det forhold som omhandles i spørsmålet på vanlig måte. På vegne av FrP ser jeg det derfor nødvendig å bruke ordningen med spørsmål til skriftlig besvarelse for å få opplyst saken bedre.
Jeg viser til bakgrunnen for saken: Vraket av ubåten U -864 ble lokalisert i 2003 og ligger på ca. 150 meters dyp ca. to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Den kan inneholde så mye som 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv lagret på stålflasker ombord. Kystverket har tidligere innstilt på at ubåten ikke skal forsøkes hevet med sikte på å fjerne kvikksølvet fra havområdet utenfor Fedje, men at hele vraket skal innkapsles og ligge i ro på ubestemt tid.
Det ble mobilisert sterk motstand mot en slik løsning lokalt, regionalt og fra fagmiljøer. Statsråden avviste gjennom svar på skriftlige spørsmål å åpne for en ny vurdering av saken etter de reaksjonene som kom, og avviste også en bred høring for vurdering av innspillene, de metoder som tenkes anvendt og konsekvenser over tid. På bakgrunn av Dok 8: 33 2006-2007 fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Bård Hoksrud, Tord Lien og Arne Sortevik om fjerning av kvikksølv i vrak etter ubåt U864 ble det avholdt 2 høringer i Stortinget. På bakgrunn av de opplysningene som kom frem på høringene besluttet fiskeri- og kystministeren å gjennomføre ny faglig gjennomgang av alternativene til tildekking. Representantforslag 8:33 (2006-2007) ble behandlet i Stortinget. 15.5.2007.
Jeg viser til fiskeriministerens uttalelse i pressemelding publisert 17.4.2007: "På bakgrunn av høringer i Stortinget der flere aktører har kommet opp med nye forslag til hvordan ubåten kan heves, er det behov for mer tid til å utrede hevingsalternativet av ubåtvraket, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kystverket har i sin rapport til Fiskeri- og kystdepartementet vurdert flere alternativer for å eliminere forurensningen fra vraket. Kystverkets vurderinger og anbefaling er basert på fysiske undersøkelser av selve vraket og området rundt dette i 2005 og 2006, samt vurderinger innhentet fra en rekke norske og internasjonale fagmiljøer. I etterkant har imidlertid flere nye aktører kommet på banen med nye forslag til hvordan ubåten kan heves." Jeg viser til at Eide Marine Services AS (EMS)var et av flere bergingsfirma som deltok på høringen og som fremla forslag til heving og fjerning av både kvikksølv og ubåtvrak.
Det fremstår som underlig at Kystverket nå gjennomfører arbeid omkring alternativ til tildekking - en løsning Kystverket selv sterkt anbefalte og som var grunnlag for Regjeringens egen beslutning men som Regjeringen selv omgjorde - uten å forsikre seg om at sentrale aktører i bergingsmiljøet og en av de sentrale aktørene på høringen i Stortinget har fått anledning til å inngi anbud på oppdraget. Fra advokatfirma Wikborg Rein har jeg fått opplyst at Kystverket 4.12.2007 sendte påminnelse om kvalifiseringsfrist til International Salvage Union samt en annen norsk aktør, men ikke til EMS som er et av Nord-Europas største bergingsselskap. Dette kan tyde på aktiv forskjellsbehandling av en viktig leverandør med sterk kompetanse.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kystverket har opplyst at utlysning for prekvalifisering til eventuell heving av U-864 ble kunngjort av Kystverket den 19. november 2007 på den norske og den europeiske basen for offentlige anskaffelser, henholdsvis Doffin og TED, i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Tidsfrist for innlevering av anmodning om prekvalifisering var den 4. januar 2008 kl. 15.00. Kystverket har opplyst at de, etter den 4. januar 2008, ikke har tatt kontakt med andre hevingsaktører enn de som leverte forespørsel om prekvalifisering innen fristen.

Kystverket har videre opplyst at Eide tok kontakt med Kystverket og Det Norske Veritas den 7. januar 2008 per telefon. Eide formidlet skuffelse over ikke ha fått levert inn tilbud, og ba om mulighet for å kunne sende inn nødvendig dokumentasjon. Kystverket meddelte da Eide at man ville undersøke om det var juridisk mulighet for å få Eide med i vurderingen. Dette spørsmålet ble vurdert av Kystverket og ved ekstern juridisk vurdering. Begge vurderingene konkluderte at det ikke var mulig å få Eide med i vurderingen for prekvalifisering for konkurransen om heving, uten å bryte regelverket for offentlige anskaffelser.

Når det gjelder kontakt med og informasjon fra Kystverket til bergingsmiljøet før fristen for å melde interesse for prekvalifisering for hevingskonkurransen løp ut, har Kystverket opplyst at det ble sendt informasjon til International Salvage Union (ISU) og enkelte andre bergingsselskaper den 4. desember 2007, altså en måned før fristen. Kystverket har opplyst at dette var generell informasjon om at invitasjon til prekvalifisering for eventuell heving av U-864 var kunngjort på Doffin og TED. Denne informasjonen ble sendt pr. e-post rett i etterkant av et informasjonsmøte om anbudskonkurransen om heving den samme dagen. På dette møtet deltok bare ett firma, Sonsub AS, og det var derfor bekymring for at det internasjonale bergingsmiljøet ikke var oppmerksom på utlysingen av konkurransen om heving. Kystverket startet med å sende e-post til enkeltselskaper tilknyttet ISU, men da man ble oppmerksom på at det var mulig å sende e-post til ISU, som så videreformidlet til sine medlemmer, ble en slik e-post sendt til ISU.

I forhold til informasjon til Eide, har Kystverket opplyst at Eide deltok på et informasjonsmøte allerede den 15. november 2007 hos Det Norske Veritas – ytterligere 19 dager før informasjonsmøtet og e-post til ISU og enkeltselskaper tilknyttet ISU om kunngjøringen av konkurransen om heving. På møtet den 15. november ble det informert om konkurransen om utredning av alternative hevingsmetoder. I tillegg ble det redegjort for prosessen omkring konkurransen om heving og om forholdet mellom de to konkurransene. På dette møtet fikk også samtlige deltakere tilgang til den Internett-løsningen som Det Norske Veritas etablerte for å gjøre informasjon knyttet til konkurransen om innovative løsninger tilgjengelig. Her ble bl.a. presentasjoner fra informasjonsmøtet den 4. desember 2007 om konkurransen om heving gjort tilgjengelig.

Informasjon om møtet den 15. november 2007 ble bare kunngjort på Doffin den 30. oktober 2007, gjennom kunngjøringen av konkurransen om utredning av alternative hevingsmetoder. Kystverket har opplyst at Eide registrerte seg på Doffin som interessert i denne konkurransen bare to dager senere, den 1. november 2007. På bakgrunn av dette, den informasjon som ble gitt i møtet den 15. november, samt selskapets tidligere interesse i og forslag til løsning av utfordringene knyttet til U-864, la Kystverket til grunn at Eide både fulgte nøye med i prosessen omkring arbeidet med ubåten og var informert om den pågående utlysningen av konkurransen om heving.

Etter min vurdering er det etter dette ikke grunn til å si at Eide Marine Services AS ikke har hatt tilgang til informasjon om konkurransen om heving, i god tid før fristen for anmodning om prekvalifisering for denne konkurransen gikk ut.

Avslutningsvis vil jeg minne om at det er etablert en klagenemnd for offentlige anskaffelser – KOFA. Dersom Eide Marine Services AS anser at det i denne saken har foregått en forskjellbehandling i strid med regelverket om offentlige anskaffelser, bør spørsmålet vurderes av KOFA – som et særskilt og uavhengig organ. Fiskeri- og kystdepartementet har derfor i brev av 2. april 2008 gjort Eide Marine Services AS oppmerksom på klageadgangen til KOFA.