Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1054 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Når vil Helse-og omsorgsdepartementet fremlegge sin vurdering av spørsmålet om osteopatene skal omfattes av autorisasjonsordningen for helsepersonell?

Begrunnelse

Spørsmålet om osteopater bør omfattes av autoriasjonsordningen for helsepersonell har vært drøftet ved flere anledninger de senere år. Sosial-og helsedirektoratet sluttførte i januar i år en utredning om hvilke prinsipper og kriterier som bør ligge til grunn for å utvide autorisasjonsordningen til å omfatte nye grupper, herunder osteopatene.
Denne utredningen er unntatt offentlighet, men skal være oversendt Helse-og omsorgsdepartementet. Det er viktig å avklare autorisasjonsspørsmålet så raskt som mulig, både av hensyn til pasientene og yrkesutøverne.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten viser til, oversendte Helsedirektoratet 16. januar i år en utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning. Utredningen knytter seg til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument av 25. april 2007. Det er snakk om et omfattende utredningsoppdrag hvor en rekke problemstillinger skal vurderes, men direktoratet er ikke bedt om å vurdere hvorvidt konkrete personellgrupper bør gis autorisasjon i henhold til helsepersonelloven.

Ved gjennomgang av Helsedirektoratets utredning har imidlertid departementet sett behov for å be direktoratet om å gå dypere inn i enkelte problemstillinger. Jeg har bedt om en tilleggsutredning, og den vil foreligge i løpet av september 2008.

Basert på direktoratets utredning av januar 2008, samt tilleggsutredning som nevnt, vil departementet vurdere om helsepersonellovens autorisasjonsordning er egnet også for fremtiden, eller om ordningen bør endres, justeres eller suppleres på noe punkt. Departementet vil i den forbindelse også vurdere eventuelle søknader om autorisasjon fra nye personellgrupper eller tidligere søknader som er stilt i bero i påvente av direktoratets utredningsoppdrag.

Jeg vil på egnet måte informere Stortinget om dette arbeidet og vurderingen av om nærmere bestemte personellgrupper bør gis autorisasjon eller ikke. Jeg er i den forbindelse enig med representanten i at det både for pasienter og berørte personellgrupper vil være viktig med en rask avklaring på autorisasjonsspørsmålet