Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1060 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 07.05.2008
Besvart: 13.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): I hvilken grad har det noen gang blitt vurdert å bruke norske utenriksstasjoner/ambassader, til å innhente informasjon, tips og råd om potensielle eiendomsinvesteringer, aksjeinvesteringer og tilsvarende investeringer for Statens Pensjonsfond - Utland?

Begrunnelse

Forvaltningen av Statens Pensjonsfond - Utland, blir fortløpende vurdert og drøftet i forskjellige fora. Temaet er om dagens praksis kan endres slik at man oppnår høyere avkastning.
Norge er en nasjon med ambassader spredt ut over hele verden. Undertegnede er kjent med at andre nasjoner er flinkere enn Norge når det gjelder å tilrettelegge og gi informasjon til egne lands private selskaper, hvis de ønsker å drive handel eller investere i det landet ambassaden er.
For noen uker siden var finanskomiteen i Brasil og Argentina, og undertegnede møtte flere norske finansfolk, som var bosatt i landet, som drev finans- og investeringsselskap som bl.a. hjalp norske private investorer med rådgivning om gode investeringsprospekter.
Disse har aldri blitt forespurt om tilsvarende fra Statens Pensjonsfond - Utland sine forvaltere.
Undertegnede ville tro at Norge med mange ambassader, også har veldig gode nettverk innen finansverdenen og daglig følger med på finans- og næringslivsnyheter, og således får unik kunnskap om innovasjonsvirksomheten i det landet de er representert.
Statens Pensjonsfond - Utland vil således kunne bruke det som ekstra kunnskap i den vurdering som gjøres av forvalterne av Statens Pensjonsfond - Utland.
I likhet med norske ambassader og konsulater, så er også Innovasjon Norge representert i en rekke land. Det kunne således også vært interessant å få en vurdering om Innovasjon Norge i fremtiden kan bidra med tilsvarende - og om det tidligere har blitt gjort en vurdering om dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet er i pensjonsfondsloven gitt i oppgave å forvalte Statens Pensjonsfond - Utland. Departementet fastsetter Pensjonsfondets overordnede investeringsstrategi, prinsippene for etikk og eierskapsutøvelse og følger opp den operative forvaltningen. Det er bred politisk oppslutning om at fondet skal forvaltes med sikte på å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko, slik at også framtidige generasjoner kan få mest mulig nytte av formuen. I st.meld. nr. 16 (2007-2008) er det gjort rede for departementets arbeid med å videreutvikle fondets investeringsstrategi i tråd med denne målsettingen.

Det er Norges Bank som har fått i oppgave å gjennomføre den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Norges Bank skal i forvaltningen av fondets kapital søke å oppnå høyest mulig avkastning på plasseringene innenfor plasseringsrammene som departementet har fastsatt.

Som forvalter av et av verdens største fond opplever ikke Norges Bank at det er mangel på informasjon, tips og råd om potensielle investeringer. Norges Bank har siden fondet ble opprettet bygget opp en profesjonell forvaltningsorganisasjon med egne kontorer i Oslo, London, New York og Shanghai.

I tillegg konkurrerer verdens beste forvaltere om å få forvalte penger på vegne av banken. Ved utgangen av 2007 hadde banken gitt slike oppdrag til 47 ulike eksterne forvaltere som til sammen hadde 92 ulike forvaltningsoppdrag. Sammen med de forvaltningsoppdragene som er gitt til bankens interne forvaltere gir dette tilgang til spesialisert kompetanse innenfor mange områder. Både de interne og de eksterne forvalterne av fondets kapital har sterk interesse av å oppsøke informasjon, tips og råd om potensielle investeringer innenfor sine områder.

På denne bakgrunn finner jeg det lite sannsynlig at avkastningen av Statens pensjonsfond vil kunne bedres ytterligere ved at Norges Bank bruker norske utenriksstasjoner/ambassader til å innhente informasjon.