Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1062 (2007-2008)
Innlevert: 07.05.2008
Sendt: 08.05.2008
Besvart: 15.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Til tross for nye gassferger er det til tider fortsatt utfordringer når det gjelder trafikkavvikling og kø på ferjesambandet Arsvågen-Mortavika. Nylig var det 4 - 5 timers ventekø for å bli fraktet sørover Boknafjorden. Næringslivet etterlyser nå gode forutsigbare rutiner for å følge opp trafikk og kø, og tiltak når det gjelder kapasitet.
Hva vil statsråden foreta seg når det gjelder trafikkproblemene i Boknafjordsambandet?

Begrunnelse

NHO Rogaland har lenge argumentert for at noe må gjøres for å bedre trafikkavviklingen i Boknafjordsambandet. I 2006 var det en oversitting på hele 12 pst. Stortingets norm er maks. to pst. Nye gassferjer bedret situasjonen i 2007, men næringslivet frykter at gleden kan bli kortvarig i lys av kraftig forventet økning i trafikken de nærmeste årene. Allerede nå ser vi faretruende tegn. Det var nylig hele 4-5 timers ventekø for å bli fraktet sørover Boknafjorden.
Dette er uholdbart. Næringslivet i Rogaland, som nå opplever en sterk høykonjunktur, må ikke holdes vesentlig tilbake på grunn av store flaskehalser i infrastrukturen. NHO oppgir at logistikkostnadene er om lag 50 pst. høyere enn for sammenliknbare bransjer i Europa.
Når det gjelder Arsvågen-Mortavika etterlyser NHO gode og forutsigbare rutiner for å følge opp trafikk og kø, og tiltak når det gjelder ferjesambandets kapasitet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er registrert stor trafikkvekst i riksvegferjesambandet Mortavika-Arsvågen i 2006 og 2007. Dette skyldes blant annet at bompenger for finansiering av Rennfast falt bort i juli 2006. Trafikkveksten etter bortfall av bompenger var siste halvår 2006 på 13,5 pst. I 2007 var trafikkveksten i ferjesambandet på 22 pst. målt i personbilenheter. Erfaringer viser at økt kapasitet i sambandet og bortfall av bompenger medfører en engangs trafikkvekst. Jeg forventer ikke at den framtidige trafikkveksten i sambandet vil bli i samme størrelsesorden som i 2006 og 2007.

Etter oppstart med to gassferjer i 2007 har gjenstående kjøretøy i prosent av total trafikk blitt redusert fra 11,2 % i 2006 til 1,3 % i 2007. Tallet for gjenstående biler i 2007 ligger innenfor den standard på 2 % for denne type ferjesamband som ble foreslått i Nasjonal transportplan 2006-2015, og som Stortinget sluttet seg til.

På lik linje med det øvrige riksvegnettet viser trafikkstatistikken at det er køproblemer i sambandet knyttet til helgetrafikk, dvs. fredag ettermiddag nordover og søndag ettermiddag/kveld sørover. Den nevnte hendelsen med 4 – 5 timers ventetid var knyttet til trafikkavviklingen en søndag ettermiddag og kveld etter en langhelg med stor trafikk sørover. Trafikkstatistikken viser at det er svært få gjenstående kjøretøy på hverdager, slik at næringstrafikken som regel ikke har problemer med å komme med på ferjene.

Statens vegvesen følger med på trafikkutviklingen i sambandet, og vil til en hver tid vurdere eventuelle tiltak.