Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1065 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden bidra til å finne en bedre løsning på kapasitetsproblemet ved Rettsmedisinsk institutt for rettspatologi/klinisk rettsmedisin/laboratoriebasert forskning innen faget, enn at disse flyttes ut av sykehuset hvor de hører hjemme?

Begrunnelse

Kapasiteten ved Rettsmedisinsk institutt beskrives nå som totalt sprengt. Dette skyldes det sterkt økende behovet for undersøkelse av DNA-profiler i biologiske sporsaker og i forbindelse med utvidelsen av DNA-registeret.
Dette går nå på bekostning av rettspatologi/klinisk rettsmedisin og det vesentligste av instituttets laboratoriebaserte forskning. Det legges nå opp til at legene og annet vitenskapelig personale skal få kontorplasser mer enn 1 km tur/retur borte fra der det praktiske arbeidet skal utføres. For å finne en akuttløsning har nemlig Det medisinske fakultet besluttet å flytte virksomheten til disse til NEMKO-bygget. I praksis vil dette bety en kraftig reduksjon, i verste fall et opphør av den vitenskapelige virksomheten.
Rettspatologi/klinisk rettsmedisin er avhengig av å bruke forskningslaberatoriene samt obduksjonsarealene på Rikshospitalet, den radiologiske og mikrobiologiske service samt støtte fra andre avdelinger ved Rikshospitalet. De ansatte er bekymret for at de ikke skal kunne klare å opprettholde kvaliteten på de sakkyndige undersøkelsene og vurderingene. En av de aktiviteter som kan komme til å lide er forskningen omkring plutselig uventet spedbarnsdød og barnemishandling.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Beslutningen om flytting av patologiseksjonen ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) er fattet av ledelsen ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Dette som en midlertidig løsning i en fase hvor nytt bygg til instituttet er under planlegging. Man skal ha vurdert andre alternativer, herunder muligheten for å lage nye midlertidige laboratorier, men har funnet at dette ville blitt en svært kostbar løsning. Det er videre opplyst at arealbehovet for Rettsmedisinsk institutt er blitt utredet, og at det nå pågår ett arbeid for å kostnadsberegne hva et aktuelt nybygg vil koste.

Jeg har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn eller overprøve universitetets beslutning i saken. Denne saken gjelder en pågående intern omstillingsprosess ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo. Det er en generell erfaring at nye oppgaver og nye samfunnsmessige utfordringer fra tid til annen medfører behov for at ansvarlige og andre berørte institusjoner/organ utvider sin kapasitet. Det må i slike situasjoner gis en viss frihet til ansvarlig institusjon til å organisere seg i en overgangsfase slik institusjonen selv anser mest hensiktsmessig.