Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1069 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 16.05.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Næringsdepartementet foretok et innleie av konsulenter i forbindelse med opsjonsavtalene i Norsk Hydro som mange mener strider med innkjøpsregelverket. Departementet nekter å utlevere anskaffelsesprotokollene. Protokollene er produsert lenge etter kjøpet. Departementet beskyldes for å ha foretatt en direkteanskaffelse uten å legge til rette for noen form for konkurranse.
Hva er konkurransemyndighetenes vurdering av hemmeligholdet og lovligheten i denne anskaffelsen?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg kan ikke ta stilling til lovligheten av anskaffelser som andre departementet har gjennomført. Spørsmål som representanten Hansen reiser til den konkrete anskaffelsen i Nærings- og handelsdepartementet, må eventuelt rettes til nærings- og handelsministeren. Som forvalter av regelverket om offentlige anskaffelser vil jeg imidlertid gi noen generelle kommentarer til reglenes krav om konkurranse og anbudsprotokoll.

I § 5 i lov om offentlige anskaffelser er det oppstilt noen grunnleggende krav som gjelder alle anskaffelser. Lovens § 5 stiller blant annet krav om at anskaffelsen så langt det er mulig er basert på konkurranse og at oppdragsgiver skal ”sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen”. Forskriften om offentlige anskaffelser har utfyllende regler for hvordan anskaffelsen skal gjennomføres. Som hovedregel er det krav til kunngjøring av konkurranse for anskaffelser over 500 000 kroner og det er krav til føring av protokoll for alle anskaffelser som overstiger 100 000 kroner.

Anbudsprotokoll er et viktig virkemiddel for å sikre etterprøvbarhet om offentlige anskaffelser. Anbudsprotokollen skal ”beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen”, jf. § 2-1 i forskrift om offentlige anskaffelser. Spørsmål som skal besvares i protokollen, er blant annet anslag over anskaffelsens verdi, hva man har gjort for å sikre konkurranse og begrunnelse for valg av leverandør. Dette er vurderinger som oppdragsgiver må gjøre i ulike faser av innkjøpsprosessen.

Representanten Torbjørn Hansen reiser spørsmål om plikten til å utlevere anbudsprotokoller. Innsynsrett i anbudsprotokoller reguleres ikke i reglene om offentlige anskaffelser, men etter bestemmelsene i offentlighetsloven. Utgangspunktet i offentlighetsloven er at forvaltningens dokumenter er offentlige, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, jf. lovens § 2. I offentlighetslovens § 6, andre ledd bokstav b, er det åpnet for å unnta dokumenter hvor dette er påkrevd av ”hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomiske rammeavtaler med næringslivet”. Etter lovens § 5 a er det videre en plikt til å unnta dokumenter når disse inneholder taushetsbelagte opplysninger, herunder forretningshemmeligheter, jf. forvaltningslovens § 13. I forskrift til offentlighetsloven er det imidlertid, i punkt V, presisert at tilbud og protokoller etter reglene om offentlige anskaffelser uansett kan unntas offentlighet. Etter dagens regler om offentlighet er det altså anledning til å unnta protokoller fra innsyn.