Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til spørsmål nr. 1002 (2007-2008) hvor jeg fikk en historisk redegjørelse, men ikke noe svar på selve spørsmålet om Regjeringen ville se spesielt på virkemidler for bruk av gass som drivstoff, og når det vil komme klare og forutsigbare rammebetingelser som fremmer satsning på denne typen drivstoff.
Vil statsråden gi et svar med bakgrunn i mitt forrige spørsmål og begrunnelse slik at de som ønsker å satse på denne typen drivstoff vet hva de kan forvente av fremtidig satsning fra Regjeringens side?

Begrunnelse

Biometan (Biogass) er renset biogass som produseres av utråtning av matavfall, avløpsslam, slakteriavfall og annet egnet avfall. Gassen er CO2-nøytral og gir det laveste utslippet av forbrenningsgasser. Biometan (Biogass) viser seg å være et miljøvennlig alternativ hvor man løser 2 problemer ved å benytte utråtning av avfall eller avløpsslam som man allikevel må kvitte seg med til å produsere biodrivstoff. Restfraksjonen kan i neste rekke benyttes til å produsere jordforbedringsprodukter som jordbruket har nytte av. Mange ser nå Biometan (Biogass) som det mest miljøvennlige drivstoffet som kan brukes til kjøretøyer.
I Fredrikstad startet et pilotprosjekt for bruk av biometan/biogass til busser i 2001, men på grunn av uforutsigbare rammebetingelser og uklare politiske signaler om hva som kan forventes av støtte til kjøp av gasskjøretøy og til bygging av infrastruktur har man ikke sett den samme utviklingen som man ser i flere byer i Sverige.
Sverige har de siste årene satset målbevisst på bruk av ulike typer biodrivstoff. Tekniska Verken i Lindkøping har spesialisert seg på å produsere biometan/biogass av husholdningsavfall og jordbruks/slakteriavfall, og de forsyner nå blant annet alle lokalbussene i Linkøping med miljøvennlig drivstoff i tillegg til mange av taxiene, en del privatbiler, og mange av kommunens tjenestebiler. De står også bak satsningen på det grønne regionaltoget Amanda, som også drives med biometan (biogass). Dette er bare ett eksempel av mange hvor man i Sverige ser målbare resultat innenfor kort tid. I Sverige har biometan/biogass blitt stadig mer utbredt, og i 2006 utgjorde andelen biometan(biogass) mer enn 50 pst. av det totale volumet gass som ble benyttet som drivstoff. Muligheten for å kombinere bruken av naturgass og biometan(biogass) gjør også drivstoffet mer tilgjengelig og sikrer at volumet kan tilpasses etterspørselen.
For å realisere biometanets (biogassens) potensial kreves ett målrettet samarbeid mellom statlige og lokale myndigheter, jordbruk, bilforhandlere og forbrukere. Dessuten vil det kreve støtte til forskning og utvikling samt støtte til bygging av infrastruktur som vil være en forutsetning for at gasskjøretøy blir et utbredt alternativ. Prisen på kjøretøyene vil også ha stor betydning når et miljøvennlig alternativ skal velges, og fremdeles er det ikke kommet noe fra Regjeringen som likestiller prisen på de miljøvennlige kjøretøyene. Det er spesielt viktig at det kommer klare signaler fra Regjeringen på hva som kan forventes av satsning, om det er ønskelig med en utvikling lik den man ser i Sverige og hvordan en slik målsetning kan nåes.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til mitt tidligere svar på spørsmål 1002 fra representanten om samme tema. Som jeg redegjorde for der, har Regjeringen blant annet satt i gang et arbeid for å legge om de kjøretøyrelaterte avgiftene i mer miljøvennlig retning. Regjeringen har også over flere år bevilget midler gjennom Norges Forskningsråd som har gått til FoU og demonstrasjonsanlegg for biogass, bl.a. til biogassprosjektet i Fredrikstad.

I forslaget til forskrift om omsetningskrav for biodrivstoff, som har vært på høring, er det foreslått at definisjonen av biodrivstoff også skal inkludere biogass. Jeg venter nå på anbefaling fra Statens forurensningstilsyn fra høringsprosessen, og Regjeringen vil deretter ta forskriftsforslaget opp til grundig vurdering.

Utover dette, er det ikke i dag særlige, statlige virkemidler innrettet mot å fremme bruk eller produksjon av biogass til transportsektoren. Jeg kan for øvrig ikke forskuttere hva som måtte komme av nye tiltak eller midler fra regjeringen på dette feltet. Aktuell ny politikk eller bevilgninger vil bli lagt frem for Stortinget på egnet måte.