Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1088 (2007-2008)
Innlevert: 13.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 16.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ifølge en artikkel i Dagbladet 8. mai side 43 tvinger tungvinte regler privatpersoner til å kjøpe svart arbeid.
Hva har finansministeren gjort og hva vil finansministeren gjøre i tiden fremover for å bedre informasjonen og forenkle regelverket slik at det blir lettere å følge regelverket for folk flest, f.eks. ved små arbeidsoppdrag?

Begrunnelse

I artikkelen uttaler BI-professor Atle Midttun at tungvinte regler tvinger privatpersoner til å kjøpe svart arbeid og at myndighetene bør passe seg for ikke å gjøre det umulig for folk å leve lovlig. Underdirektør i Skattedirektoratet, Eirik Bull-Njaa uttaler at Skatteetaten har som mål å gi enkle regler og god informasjon. Han viser også til nye utarbeidete regler og rutiner som skulle gjøre det enklere for arbeids- og oppdragsgivere, og at de fortsatt ser på muligheter for tilpasninger og forenklinger.
I artikkelen vises det spesielt til oppgaveplikten for mindre arbeid utenom arbeid i hjemmet der vederlaget utgjør over 1000 kroner til en person i løpet av et år. Da blir det oppgaveplikt og arbeidsgiveransvar. Mye taler for at denne grensen er satt for lavt, og dermed hindrer effektiv ressursutnyttelse.
Artikkelen avslører også uoversiktlig regelverk og utsagn fra de offentlige etater som lite egnet til veiledning for den som ønsker å følge regelverket på skikkelig måte.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er opptatt av at det ikke kan stilles de samme rapporteringskrav til private arbeidsgivere som kjøper tjenester i hjemmet mv. som til profesjonelle arbeidsgivere. Reglene om lønnsinnberetningsplikt, arbeidsgiveravgiftsplikt og oppgjør av forskuddstrekk inneholder flere unntak og forenklede ordninger for private arbeidsgivere. De siste årene er det foreslått flere endringer i disse reglene som gjør det enklere for private arbeidsgivere.

Fra og med inntektsåret 2007 ble beløpsgrensen for lønnsinnberetningsplikt økte fra 1 000 til 2 000 kroner for arbeid i tilknytning til hjem og fritidsbolig. Beløpsgrensen gjelder samlet utbetaling til hver enkelt arbeidstaker i løpet av året. Dette betyr at private arbeidsgivere kan få utført små oppdrag uten at de trenger å innberette dette til skatteetaten. Når utbetalingen er fritatt fra innberetningsplikt, er beløpet også skattefritt for mottakeren.

I revidert nasjonalbudsjett for 2008 har Regjeringen lagt fram forslag om samordning av beløpsgrensene i reglene om private arbeidsgiveres plikt til å betale forskuddstrekk og gjøre opp forskuddstrekk overfor skattemyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) kapittel 2. Endringene fører til at det blir en felles beløpsgrense i dette regelverket og det blir dermed enklere å bruke for private arbeidsgivere.

Betaling for privat pass av barn er helt fritatt fra arbeidsgiveravgift. Regjeringen foreslår å øke grensen for fritak fra arbeidsgiveravgift for annet arbeid i privat hjem og fritidsbolig fra 50 000 kroner til 60 000 kroner.

Private arbeidsgivere kan velge mellom to alternative forenklede ordninger for oppgjør av skattetrekk. Man kan velge å sette forskuddstrekket inn på en egen skattetrekkskonto på vanlig måte og betale inn trekket til skatteoppkreveren én gang i året. Profesjonelle arbeidsgivere må betale inn forskuddstrekket fra arbeidsgivers skattetrekkskonto seks ganger i året. Vilkåret for å bruke denne ordningen er at arbeidet ikke gjelder arbeidsgiverens næringsvirksomhet eller utleie av hus.

Som et alternativ kan arbeidsgivere som betaler for arbeid i privat hjem og fritidsbolig velge å fylle ut ett skjema og betale inn skattetrekket til skatteoppkreveren via nettbank e.l. ved hver enkelt lønnsutbetaling. Skjemaet fungerer også som lønns- og trekkoppgave til skattemyndighetene og lønnsslipp til arbeidstakeren. Ved å bruke denne forenklede ordningen kan private arbeidsgivere via pc oppfylle sine forpliktelser både overfor skattemyndighetene og arbeidstakeren med noen få tastetrykk. Også for dette alternativet er det er et vilkår at arbeidet ikke gjelder arbeidsgiverens næringsvirksomhet.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å samordne beløpsgrensene for når private arbeidsgivere kan benytte de forenklede ordningene for oppgjør av skattetrekk. Beløpsgrensen foreslås satt til 60 000 kroner. Tidligere var beløpsgrensene dels 30 000 kroner, dels 50 000 kroner og dels 60 000 kroner, avhengig av hva arbeidet gjaldt og hvilken oppgjørsordning man ønsket å bruke.

Finansdepartementet og Skattedirektoratet vil fortsette arbeidet med å vurdere forenklinger i reglene for private arbeidsoppdrag i hjemmet. Skattemyndighetene vurderer løpende hvordan veiledning og informasjonsmateriale mv. om regelverket kan legges bedre til rette for private arbeidsgivere.