Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I spørsmål av 19.4.07 spurte undertegnede om statsråden ville ta initiativ til å legge om regelverket og gjøre det lettere å være hjemme og pleie syke pårørende uten å måtte ta ut sykemelding. I svaret viste statsråden til en arbeidsgruppe som bl.a. skulle vurdere behovet for bedre rettigheter når en ektefelle blir alvorlig syk. Gruppen skulle legge frem sin rapport 1. juli -07. I svaret sa statsråden at han ville komme tilbake til Stortinget med en vurdering av saksområdet.
Når vil statsråden legge denne frem i Stortinget?

Begrunnelse

Den aktuelle saken gjaldt en langtransportsjåfør som hadde en kreftsyk, sterkt behandlingstrengende hustru. Han syntes det var problematisk selv å skulle ta ut sykemelding når han var frisk, men så ingen annen utvei for å kunne ta vare på sin hustru. Slike situasjoner oppstår dessverre fra tid til annen for ganske mange og i dag finnes det få andre muligheter til å hjelpe sine pårørende enn å ta ut sykemelding. Statsråden viste i sitt svar på skriftlig spørsmål fra undertegnede at det var nedsatt et interdepartementalt utvalg som skulle vurdere ulike strategier og tiltak for å kunne kombinere yrkesdeltaking med omsorg for pleie- og omsorgstrengende nære pårørende. Statsråden svarte også at han ville komme tilbake til Stortinget med en vurdering av dette området etter at utvalget hadde lagt frem sin rapport den 1. juli i fjor. Det er nå snart ett år siden utvalget avsluttet sitt arbeid, og det burde være mulig for statsråden og legge frem en sak for Stortinget basert på rapporten derfra.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet varslet at departementet tar sikte på å legge frem et høringsnotat med vurdering av mulige strategier og tiltak.

Departementet er godt i gang med dette arbeidet og tar sikte på å sende ut et høringsnotat så snart som mulig. Etter høringsrunden vil jeg komme tilbake til Stortinget på egnet måte.