Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1074 (2007-2008)
Innlevert: 08.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at saksbehandlingstiden for UDI-saker går ned ved Rogaland politidistrikt og vil det bli tilført ekstra midler for å få samme saksbehandlingstid som i Oslo?

Begrunnelse

Siden 2002 har saksmengden ved Rogaland Politidistrikt doblet seg angående søknader om fornyet arbeidstillatelser. Det viser seg at søknader om å fornye arbeidstillatelser tar fem dager å få behandlet i Oslo, mens det i Stavanger har oppstått en flaskehals ved Rogaland politidistrikt så det kan ta opptil fem måneder å få fornyet arbeidstillatelser. UDI fikk tilført 82 millioner kroner til blant annet å få fortgang i saksbehandlingen både i fjor og i år. Samtidig har UDI delegert mer av ansvaret sitt til politidistriktene. Det kan se ut som om det ikke har fulgt penger med når det har blitt delegert mer myndighet til politiet i forhold til slike saker.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet opplyser at antall søknader til politiet på utlendingsfeltet, bl.a. søknader om fornyet arbeidstillatelse, har økt betydelig de siste årene. Arbeidsinnvandring har de siste årene utgjort en økende andel av den totale innvandringen i Norge, og har vært særlig markant de siste fire årene. Antall søknader har økt også for Rogaland politidistrikt. Politimesteren i Rogaland har opplyst at en tidligere i år hadde en saksbehandlingstid på ca 5 måneder for fornyelser av arbeidstillatelser. Etter at politidistriktet har gjennomført tiltak for å redusere saksbehandlingstiden, er imidlertid saksbehandlingstiden i dag ca 1 mnd.

Politidirektoratet opplyser at det også i Oslo politidistrikt, over noe tid, har vært iverksatt særskilte tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Blant annet er det opprettet et servicesenter i samarbeid med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og UDI. De iverksatte tiltakene har ført at saksbehandlingstiden i dette politidistriktet er vesentlig redusert.

Som Justisminister jeg opptatt av at utlendingsforvaltningen i politiet skal fungere best mulig. De siste årene har antall saker innen politiets utlendingsforvaltning som nevnt økt betydelig. For alle landets politidistrikter har økningen vært fra ca 60 000 saker i 2000 til ca 207 000 i 2007. Ca halvparten av disse sakene har de siste årene vært søknader om arbeidstillatelser og fornyelser. I tillegg er det forventet en økning i antall asylsøkere neste år.

For blant annet å kunne møte det økte presset mot denne delen av politi- og lensmannsetaten, arbeides det med en kartlegging av hvilke bemanningsbehov etaten trenger i årene frem til 2015. Rapporten fra denne bemanningsgjennomgangen vil foreligge medio 2008 og vil omfatte både stillinger med politifaglig utdanning og stillinger med annen kompetanse. I tillegg har denne regjeringen økt opptaket til Politihøgskolen betydelig og styrket politi- og lensmannsetaten med ca. 500 mill. gjennom to år.

Regjeringen har det siste året iverksatt en rekke omfattende tiltak for å effektivisere utlendingsforvaltningen; for politiet er det blant annet innført målekriterier. Sammen med andre aktører arbeides det nå intensivt med en rekke andre tiltak. I årets reviderte nasjonalbudsjett foreslår regjeringen for øvrig en bevilgning spesifikt knyttet til utlendingsforvaltningen i politiet på 40 millioner kroner. Politidirektoratet vil foreta en prioritering av midlene mellom politidistriktene og andre aktører(PU), etter behov. Situasjonen i Rogaland politidistrikt vil naturlig nok bli vurdert ved denne styrkingen.