Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1077 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Har statsråden noen oversikt over hvor mange og i tilfelle hvilke av landets kommunale/interkommunale avfallsplasser som overskrider de av fylkesmannen fastsatte konsesjonsgrensene for antall tonn tillatt deponert avfall pr. år?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 7. mai stilte jeg miljø- og utviklingsministeren spørsmål om hva han ville gjøre for å påse at de statlige regionale miljømyndigheter (fylkesmannen) følger opp at gitte konsesjonsvilkår etterleves og at alvorlige brudd på konsesjonsbestemmelsene får konsekvenser?
Spørsmålet ble etter mitt skjønn besvart på en tilfredsstillende måte. Det var imidlertid et tema/spørsmål som det i oppfølgingsrunden ikke var tid til å komme inn på, og det gjelder de kommunale/interkommunale avfallsplassene rundt omkring i hele Norge. Systemet skal fungere slik at det er fylkesmannen i hvert enkelt fylke som gir konsesjon og fastsetter hvilke mengder avfall som tillates deponert på hvert enkelt anlegg. I etterkant har fylkesmannen et ansvar for å føre tilsyn med at virksomheten drives i tråd med de gitte konsesjoner.
Som stortingsrepresentant er jeg opptatt av å få vite om i hvilken grad fylkesmannens miljøvernavdeling i de enkelte fylker følger opp sitt tilsynsansvar og påser at de fastsatte mengdebegrensningene overholdes. Nettopp derfor ønsker jeg en oversikt fra Miljøverndepartementet over alle landets kommunale/interkommunale avfallsplasser, hvilken konsesjonsgrense som er fastsatt for hvert enkelt anlegg og hvor stor mengde mottatt avfall som er deponert i årene 2005, 2006 og 2007.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Som jeg understreket i Stortingets spørretime 7. mai i år, er det viktig at alle avfallsanlegg i Norge drives i henhold til de vilkårene som settes i tillatelsen. Brudd på konsesjonsvilkårene kan medføre uheldige miljøkonsekvenser og ulemper for nærmiljøet og lokalbefolkningen. Det er Fylkesmannen som behandler søknader om tillatelse til deponering av avfall, og som har ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene i tillatelsen overholdes. Avfallsanleggene plikter å foreta årlig egenrapportering til Fylkesmannen. Fylkesmennene har oversikt over kapasiteten ved deponiene og eventuelle overskridelser av konsesjonsgrensene i sine respektive fylker.

Formålet med tillatelsene er å sikre at deponiene drives på en miljømessig forsvarlig måte. Det er ikke alle tillatelser som setter en årlig mengdebegrensing for mottak av avfall. Dette er fordi det ikke nødvendigvis er den totale mengden avfall som deponeres per år, som er avgjørende for forurensningsfaren. Tillatelsene inneholder blant annet spesifikke regler for overvåkning av deponiet, for oppsamling av deponigass og for oppsamling av sigevann som inneholder miljøgifter. Særskilte årsbegrensninger er særlig gitt i de tilfellene der det er risiko for nærmiljøulemper, slik som luktplager. Risikoen for andre og større miljøkonsekvenser, for eksempel utslipp av sigevann, ivaretas av andre krav i tillatelsen.

Statens forurensningstilsyn (SFT) er gjort kjent med at det har forekommet et fåtall overskridelser av de årsbegrensningene som har vært satt. Fylkesmannens miljøvernavdeling i de aktuelle fylkene har vurdert at disse overskridelsene ikke vil medføre noen økt miljøbelastning gjennom sigevannsutslipp. Det har vært enkelte tilfeller av klager på luktproblemer, og fylkesmennene har meddelt SFT at det er iverksatt nødvendige tiltak mot dette. I følge fylkesmennene er det primært dårlige driftsrutiner og svikt i de tekniske løsningene ved deponiene som har ført til luktplagene. Luktulempene skyldes bare i liten grad overskridelser av årsbegrensningene.

I framtiden vil problemer som dette langt på vei løses som følge av bestemmelser gitt i avfallsforskriften. Disse reglene fastslår at alle deponier må oppgraderes innen juli 2009 for å få ny tillatelse. Dette vil føre til bedre rutiner og bedre kontroll med hva slags avfall som mottas. Fylkesmennene vil følge opp det nye regelverket på vanlig måte, og blant annet føre tilsyn med avfallsanleggene for å sikre at de nye kravene etterleves. Deponier som ikke tilfredsstiller de nye kravene, må legges ned fra juli neste år.

Avslutningsvis vil jeg vise til at databasen Altinn er under utvikling. I framtiden vil avfallsanleggenes egenrapportering skje via Altinn, og rapportene skal publiseres offentlig gjennom Forurensningsdatabasen. Gjennom dette vil det bli mulig for alle å få en rask og helhetlig informasjon om forholdene ved det enkelte deponi.