Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1079 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 09.05.2008
Besvart: 16.05.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke organisasjoner og prosjekter er gitt tilskudd til arbeid mot tvangsekteskap, hvilke beløp er gitt til hvilke formål?

Begrunnelse

I forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap følger en tilskuddsordning rettet mot frivillige organisasjoner. Søknadsfristen for tilskuddet er 25. februar 2008.
På nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet heter det at Målet med tilskuddsordningen er å forebygge tvangsekteskap gjennom å motarbeide undertrykkende holdninger og praksis i aktuelle miljøer, og dermed styrke de unges muligheter til å ta selvstendige valg.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er i handlingsplanen mot tvangsekteskap gjort et skille mellom støtte til frivillige organisasjoners holdningsskapende arbeid og støtte til å hjelpe ungdom i krise. Jeg vil med det følgende redegjøre for begge tilskuddene.

Tiltak 17 "Øke støtten til frivillige organisasjoners holdningsskapende arbeid"

Det er avsatt 10 mill. kroner på statsbudsjettet til denne tilskuddsordningen på kap 651 post 71 i 2008. Ifølge vilkårene i rundskrivet for tilskuddsordningen skal det gis støtte til forebyggende/holdningsskapende arbeid, herunder informasjonstiltak, nettverksbygging og andre former for dialog og kontakt rettet mot unge med innvandrerbakgrunn og deres foreldre.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gitt midler til følgende prosjekter:

INLO, Innvandrernes landsorganisasjon /DFIRH, Det Felles Innvandrerrådet i Hordaland - 281 750 kr

INLO er en frivillig paraplyorganisasjon for innvandrerråd på fylkesnivå. Midlene skal benyttes til 1 nasjonalt seminar i Bergen for INLOs medlemsorganisasjoner og 7-9 fylkesvise seminarer i 2008, henholdsvis i Hordaland, Sør Trøndelag, Aust Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Hedmark, Akershus og Oslo. INLO/DFIRH skal mobilisere innenfor egne rekker og skape debatt internt i medlemsorganisasjonene, samtidig som de styrker eget nettverk rundt temaet tvangsekteskap.

IKAF, Den irakiske kurdiske asylsøker og flyktninger organisasjon i Norge – 785 000 kr

En ekspertgruppe på 6 personer skal jobbe mot foreldre og barn og drive oppsøkende virksomhet der irakiske og kurdiske kvinner og jenter treffes, som barnevernsenter, krisesenter, kvinnesenter, skoler, aktivitetssenter og kvinneorganisasjoner. Jentene og kvinnene skal få hjelp og veiledning. Det skal arrangeres seminar/er for foreldre på kurdisk og arabisk og for fagfolk på feltet samt et nordisk seminar. IKAF skal jobbe i 2 bydeler i Oslo samt i Fredrikstad. Hovedsamarbeidspartner er SKKRI – Støttekampanje for kvinners rettigheter i Irak-Norge. IKAF samarbeider med Røde Kors-telefonen mot tvangsekteskap, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

RKR, Kvinneutvalget i Det norske rådet for kurdernes rettigheter – 103 000 kr

Kvinneutvalget vil etablere en ressursgruppe på 12 personer og knytte til seg politiske, religiøse og intellektuelle nøkkelpersoner som har stor tillit i miljøet. Disse vil sammen med kvinneutvalget rette aktiviteter mot kurdiske familier som de anser vil være i risikogruppa (såkalte tradisjonelle familier), med fokus på Østlandsområdet. Målet er å skape en god prosess på å finne de gode og riktige aktivitetene.

Internasjonalt Hus/ Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap - 300 000 kr

Rogalandsprosjektet skal som en viktig regional aktør rekruttere frivillige som ressurspersoner, bruke Chutny Palace - multikulturell dramagruppe for ungdom, holde skoleforestillinger, utvikle tett samarbeid med kommunen/minoritetsrådgiverne, lage felles rapporteringssystem i kommunen og lansere en informasjonsbrosjyre om tvangsekteskap.

MiRA - Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner - 1 200 000 kr

Mira får støtte til å utvide nettverket sitt til et landsdekkende nettverk som skal mobilisere jenter og kvinner. MiRAs nettverk består i dag av 1600 jenter og kvinner hvorav 500 er unge jenter, primært pakistanske. MiRA vil oppdatere eget informasjonsmateriell og benytte dette, drive rådgivning, bevisstgjøring/ empowermentkurs, skolekampanje om forebygging av tvangsekteskap og utdannings- og yrkesmuligheter. Tilbyr målgruppen oppfølging og deltakelse i MiRAs aktiviter på fritiden.

OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering - 450 000 kr

Midlene skal benyttes til 2 kortfilmer, den ene med reklamepreget uttrykk for ungdom, den andre rettet mot foreldre for bl.a Bollywood filmvisninger. Filmene skal lages av profesjonelle filmfolk, og manus skal utarbeides i samarbeid med Primærmedisinsk verksted (PMV) og OWNN, Overseas Womens Network Norway. Filmene skal være på 3-4 minutter. Filmen for ungdom skal legges ut på de kanalene ungdom benytter seg av, You Tube og Facebook. Begge filmene skal brukes av samarbeidspartnerne, bl. a i workshops som utgangspunkt for debatt med mer.

PMV, Primærmedisinsk verksted - 400 000 kr

PMV skal gjennomføre 2 store informasjonsmøter med nøkkelpersoner til stede, danne arbeidsgrupper med naturlige hjelpere, lage infomateriell, drive veiledning av foreldre og ungdommer, benytte TFD (teater for utvikling) som er en kommunikasjonsmodell som omfatter kultur og tradisjon uten krav til å beherske skriftlighet, ha matgrupper og workshops. De vil samarbeide med Pakistansk kvinneforening. Målgruppen er pakistanske foreldre og ungdom.

SDKK, Selvstendig Demokratisk Kurdisk kvinneforening - 312 000 kr

SDKK (holder til i Bergen) skal arrangere temakvelder relatert til kvinner; barneoppdragelse, familieliv, utdanning, arbeidsliv, integrering, kvinner i ulike religioner m.m. i Bergen. SDKK skal videre lage et nettsted for å rekruttere deltakere, legge ut foredragene på ulike språk og gi kontaktinformasjon.

Skeiv verden - 1 100 000 kr

Skeiv Verden ligger under LLH (Landsforeningen for lesbiske og homofile) og er en nettverksgruppe for menn og kvinner med innvandrerbakgrunn. Skeiv Verden får støtte til å utvide nettverket til et stabilt kompetanse- og erfaringsnettverk for homofile med innvandrerbakgrunn, herunder homofile med muslimsk bakgrunn. Det skal avholdes ukentlige åpne møter, temakvelder, tre seminarer og en konferanse i forkant av Skeive dager 2008 med deltakelse av homofile muslimer/imamer og søsterorganisasjoner. Midlene skal også benyttes til produksjon og distribusjon av infomateriell, oppdatering av nettside og initiering og oppfølging av brukerinitierte tiltak mot tvangsekteskap. Skeiv verden skal styrke sin virksomhet i Oslo-området, Bergen og Trondheim.

Utrop - 87 000 kr

Utrop er en flerkulturell avis drevet av innvandrerungdom selv. Utrop får midler til å drifte og videreutvikle nettstedet Ishq.no. Nettstedet har over 20 000 brukere og er en møteplass for minoritetsungdom. Brukerne lager selv anonymiserte brukerprofiler, som gir dem mulighet til å komme i kontakt med andre brukere med ønsket brukerprofil.

Tiltak 29 ”Videreføre støtte til å hjelpe ungdom i krise”

Informasjonstelefon om tvangsekteskap driftes av Oslo Røde Kors for Barne- og likestillingsdepartementet og mottak for 2007 kr 1 350 000,-. De vil få videreført støtte i 2008. Støtten går til betjening av telefonen med tilhørende informasjonsvirksomhet og bistand til ungdom som er i fare for å bli tvangsgiftet.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er den andre organisasjonen som bistår unge i krise. SEIF mottar midler til to prosjekter. Det ene prosjektet "Mellom barken og veden" hjelper de unge med avklaringer av krisesituasjonen og oppfølging videre til nytt bosted, etc. Det andre prosjektet "Veien videre" hjelper de unge etter at en flytteprosess er skjedd og videre i flere år etter bruddet med familien. SEIF ble i 2007 bevilget kr 1 800 000,- til de 2 prosjektene. De vil få videreført støtte i 2008.