Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1080 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 22.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Psykisk syke blir fremdeles altfor ofte hentet av politiet istedenfor av en psykiatrisk ambulanse.
Vil statsråden vurdere å pålegge helseforetakene å opprette en psykiatrisk ambulansetjeneste slik at psykisk syke får samme rett til trygg og faglig god transport som andre pasientgrupper, eller vil statsråden fortsatt akseptere at syke mennesker blir hentet av politiet som om de var kriminelle?

Begrunnelse

I 2006 fremmet Fremskrittspartiet et forslag om at ordningen med psykiatrisk ambulanse skulle opprettes i alle helseforetakene, men alle de andre partiene mente at helseforetakene ville opprette et egnet transporttilbud eller ambulanse uten å få pålegg om det. I 2007 behandlet Stortinget en interpellasjon om samme tema, og samtlige debutanter uttrykte også denne gangen bekymring over de uverdige forholdene, men fremdeles var det kun Fremskrittspartiet som ba om at det ble stilt krav til helseforetakene om å opprette egnet ambulanse i alle helseforetakene. Det finnes ingen landsdekkende oversikt over hvor mange pasienter som hvert år utsettes for å bli hentet av politiet, men det kan være snakk om flere tusen. Politiet har verken faglig kompetanse eller kjøretøy som egner seg til å transportere alvorlig psykisk syke, men fremdeles skjer dette daglig. Mye tyder på at helseforetakene ikke har fulgt opp slik de er blitt anmodet om. Ved flere anledninger har statsråden trukket frem at opprettelse av ambulante team skal ta slike oppdrag. Ifølge Jarle Johannessen, som er leder for den psykiatriske ambulansetjenesten i Helse Bergen er dette 2 forskjellige tilbud som ikke erstatter, men som utfyller hverandre. Ambulante team rykker ut for å samtale med pasienten, de ser hvilket hjelpebehov pasienten har og de prøver å finne andre løsninger enn innleggelse og så videre. Psykiatrisk Ambulanse driver transport av pasienter. Ambulansetjenesten tar også kontakt med ambulant team og avtaler videre oppfølging av pasienter. Det er tverrpolitisk enighet om at det skal være likeverdig behandling av somatisk syke og psykisk syke, men det ser ikke ut til å gjelde transport. I dag er det strenge krav til ambulansetjenesten både når det gjelder kjøretøy og de faglige kvalifikasjonene hos personale. Det er like viktig med trygg og verdig transport av psykisk syke, og det bør derfor også stilles kvalitetskrav til ambulansetjenesten for transport av denne pasientgruppen. Det rapporteres fortsatt om problemer som er knyttet både til politiets håndtering av personer med psykiske lidelser generelt og til at politiet i for mange tilfeller opptrer alene uten helsepersonell til stede. Politiet sier selv at de ikke innehar nødvendig kompetanse i forhold til psykisk syke, og de har heller ikke ressurser til å ta seg god tid til alle pasientene. Syke mennesker er i utgangspunktet helsevesenets ansvar, og politiet skal kun tilkalles i nødstilfeller, og ikke uten at også helsepersonell er til stede.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I likhet med representanten Giltun er jeg opptatt av at mennesker som trenger akutt behandling for psykisk sykdom, skal få dette raskt og på en verdig måte. Tvang skal benyttes minst mulig. Dette må også gjelde i forbindelse med henting av psykisk syke.

Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse har tilgjengeligheten og nærheten til de psykiske helsetjenestene blitt styrket. Resultatene etter etablering av ambulante akutteam ved flere av landets DPSer viser at behovet for akuttinnleggelser, og dermed henting av pasienter, har avtatt. Mange steder er det ellers etablert et samarbeid mellom politi og helsetjeneste for å ivareta akutt syke pasienter på en verdig måte. For eksempel har Majorstua politikammer en avtale med ambulant akutteam ved Vinderen DPS, både i konkrete situasjoner og et generelt tilbud om å ringe akutteamet når det er behov for assistanse fra psykisk helsevern. De har i liten grad tatt kontakt før utrykning, men politiet har tilkalt akutteamet etter at de har foretatt en sikkerhetsklarering. Akutteamet har da overtatt saken og derved fristilt politiet, noe både politiet, pasienten og pårørende har vært tilfreds med.

Jeg er ellers klar over at det i de større byene er ekstra utfordringer knyttet til ivaretakelsen av akutt psykisk syke. Her kan en egen ambulansetjeneste være ett av flere aktuelle tiltak som det enkelte regionale helseforetak kan vurdere behovet for, som del av RHFenes ansvar for å sørge for at det blir gitt et tilfredsstillende helsetilbud i alle ledd av tjenestene. Jeg har tillit til at helseforetakene følger opp dette ansvaret.

Det er riktig som representanten Giltun påpeker at verken politi eller ordinært ambulanse-personell ikke uten videre har tilstrekkelige faglige forutsetninger til å kunne håndtere psykisk syke. I den utstrekning henting av personer ikke skjer i samarbeid med kvalifisert helsepersonell, kan dette øke risikoen for at personer kan oppleve uverdig behandling. Departementet er opptatt av denne problemstillingen, og viser bl.a. til rundskrivet som Politidirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet i juni 2006 vedrørende felles ansvar for psykisk syke.

I regi av Helsedirektoratet gjennomføres det nå en kartlegging som bedre vil vise hvilke tilbud og hvilken kompetanse som er etablert, herunder omfanget av ambulante team. Departementet vil vurdere behovet for oppfølging på bakgrunn av resultatene av denne kartleggingen.