Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1085 (2007-2008)
Innlevert: 09.05.2008
Sendt: 13.05.2008
Besvart: 19.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I et replikkordskifte i debatten om Dok 8:51 (2007-2008) stilte jeg spørsmål vedr. tiltak for å stimulere til flere søkere til politiutdanningen fordi søkertallene viser nedgang. Statsråden avviste dette faktum og at rekruttering var et problem.
I lys av tallene her, står statsråden fast ved sitt svar eller vil han vurdere tiltak som f.eks. endret søknadsfrist, slik PHS selv har vurdert, for å få flere kvalifiserte søkere til Politihøyskolen når opptaket skal økes ytterligere i årene som kommer?

Begrunnelse

Fra Politihøyskolens årsmeldinger fremgår det at det siden 2004 har vært slik nedgang i søkertallet til Politihøyskolen;
2004: 2398 søkere til 288 plasser med start høsten 2004
2005: 2265 søkere til 360 plasser med start høsten 2005
2006: 1965 søkere til 360 plasser med start høsten 2006
2007: 1888 søkere til 432 plasser med start høsten 2007
Antall søkere går ned samtidig som antall studentplasser øker og andelen kvalifiserte søkere pr. plass viser en bekymringsfull utvikling.
På forespørsel til opptakskontoret viser det seg at søkertallet for 2008 ligger tett under 2000, som er en økning fra 2007, men antall studentplasser øker mer. Det betyr at antall søkere pr. plass fortsatt viser negativ utvikling.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg kan ikke se noen grunn til at jeg ikke skal stå ved mitt svar i Stortinget den 6. mai d.å. Det hevdes gjentatte ganger i diskusjonen at søkertallene til Politihøgskolen har gått ned de senere år. Ifølge Politihøgskolen medfører dette ikke riktighet. Politihøgskolen har hatt et relativt stabilt søkertall på ca 2000 søkere fra begynnelsen av 2000-tallet. Høgskolen hadde en liten oppgang på antall søkere fra år 2000 til 2004 og en liten nedgang fra 2005 til 2007. Fra 2007 til 2008 økte antall søkere med 100.

Politidirektoratet utarbeidet i 2007 en prosjektrapport som blant annet så på mulige årsaker til påståtte rekrutteringsproblemer i politi- og lensmannsetaten. Prosjektgruppen konkluderte med at antall kvalifiserte søkere til PHS var klart høyere enn antall studentplasser. Selv om antallet søkere hadde sunket noe etter overgangen til høyskole, hadde antall kvalifiserte søkere økt. Det var faktisk ikke grunnlag for å si at vi hadde et rekrutteringsproblem til skolen. I tillegg bemerket prosjektgruppen at nedgangen i antall søkere bl.a. kunne skyldes at ungdomskullene var blitt mindre, og at det f.t. var stor konkurranse om studenter og arbeidskraft i Norge.

Likevel ønsker vi oss flest mulige søkere til Politihøgskolen, men vi er i hard konkurranse med andre utdanninger. PHS har blant derfor større oppmerksomhet på utadrettet markedsføring blant ungdom, nå enn tidligere. Blant annet gjennomføres en bredere markedsføring på utdanningsmesser og ut mot de videregående skoler. Fra 2007 ble det innført to nye opptaksnemder, hvor hensikten var å sette skolen bedre i stand til å vurdere flere av søkerne til opptak ved PHS.

PHS har i noen tid arbeidet med spørsmålet om å knytte opptak til PHS til Samordnet opptak for annen høyere utdanning. I den sammenheng opplyser Politidirektoratet at PHS det siste året har foretatt en evaluering og revisjon av opptaket av studenter til bachelorutdanningen for politiet. Høgskolen har hatt et nært samarbeid med Samordnet opptak, for å klargjøre hvilke tiltak en slik innlemming vil kreve. En rapport om konsekvenser ved innlemming og nye opptaksrutiner, ble lagt frem for styret ved PHS 1. april 2008. Styret vedtok i styremøte den 28. april d.å. å gi sin tilslutning til planene. Politihøgskolen søker nå innlemming i Samordnet opptak, med sikte på iverksetting for opptak til studieåret 2009-2010. Det arbeides for tiden med opplegg for informasjonstiltak, som skal sikre at omleggingen blir kjent.

Jeg stiller meg helt og fullt bak det arbeidet som gjøres på Politihøgskolen for å legge enda bedre til rette for at søkertallet skal bli så høyt som mulig. Det er avgjørende for politi- og lensmannsetaten å ha tilgang til en god søknadsmasse når vi nå trolig må vurdere opptak av et enda høyere antall studenter for å dekke behovet for politiutdannet personell de nærmeste årene.